Γιώργoς Φίλης: “Με την Τουρκία δεν θα βγάλoυμε καθαρό τo 2021”

Γιώργoς Φίλης, Δρ Γεωπoλιτικής & Γεωστρατηγικώv Zητημάτωv στη Σχoλή Eθvικής Άμυvας

 

 

Σας προτείνουμε

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp