Η ΜΑΚΑΡΙΑ ΣΑΛΩΜΗ Η ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΗ ΚΑΙ ΟΙ ΘΕΙΕΣ ΟΠΤΑΣΙΕΣ ΤΗΣ

Η ΜΑΚΑΡΙΑ ΣΑΛΩΜΗ Η ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΗ ΚΑΙ ΟΙ ΘΕΙΕΣ ΟΠΤΑΣΙΕΣ ΤΗΣ

Ο Άγιος Ιωάννης τής Κλίμακος στο Λόγο του περί ονείρων μάς άναφέρει νά μή δίνουμε προσοχή στά όνειρα «διότι πολλούς πολλάκις έπλάνησαν». Ωστόσο, υπάρχουν καί άποκαλυπτικά όνειρα με τα οποία φανερώνει ό Κύριος τό θέλημά Του, ενώ παράλληλα γίνονται καί αιτία μετάνοιας.
Ή Σαλώμη, ώς άνθρωπος πολλής προσευχής, νηστείας, άγρυπνίας καί εν γένει άσκήσεως, άξιώθηκε θείων οπτασιών, τις οποίες έμπιστεύθηκε σε πολύ δικούς της ανθρώπους. Κάποτε είδε ένα μεγάλο δάσος καί μέσα σ’ αύτό ύπέρλαμπρο φώς. Άρχισε νά πηγαίνη πρός τό σημείο αύτό μέ τόν λογισμό ότι κάποιος άσθενής θά έχη ανάγκη καί θά έπρεπε νά τού συμπαρασταθή.

Ξαφνικά βλέπει ένα γέροντα ό όποιος την ρώτησε:
– Τί ψάχνεις;
– Ψάχνω μήπως ύπάρχη κανένας άσθενής μήπως είδατε έσείς κανέναν; Άπάντησε έκείνη.
– Όχι, δέν είδα, άλλά άκολούθησέ με, της είπε ό Γέροντας.
Ενώ βάδισαν άρκετά, έφθασαν μπροστά σέ μία τεράστια σκάλα πού έκτεινόταν από τήν γή στόν ουρανό. Τότε ό Γέροντας τής
λέει:
– Έλα Σαλώμη, άνέβα τήν σκάλα.
– Φοβάμαι, δεν μπορώ νά τήν άνέβω, άποκρίθηκε δισατακτικά ή Σαλώμη.

Τότε ό Γέροντας την προέτρεψε νά άνεβαίνη σιγά – σιγά καί ένα – ένα τα σκαλοπάτια καί νά μήν φοβάται, διότι αυτός θά τήν βοηθήση καί θά είναι δίπλα της. Τότε ή Σαλώμη πήρε θάρρος καί άνέβηκαν στόν ουρανό! Εκεί βρέθηκαν μπροστά σέ μιά μαυροφόρα γυναίκα. Λέγει ό Γέροντας πρός τήν γυναίκα αυτή: «Δείξε στήν Σαλώμη τήν κατάστασι στό αριστερό μέρος».

Τότε ή Σαλώμη βλέπει ότι πρός τα κάτω ύπήρχε μία κατάμαυρη θάλασσα με τεράστια κύματα καί μέσα σ’αύτήν έκατομμύρια άνθρωποι νά κραυγάζουν γοερώς.
Δέν άντεξε αύτό τό φρικτό θέαμα ή Σαλώμη καί άρχισε νά κλαίη καί νά λέη:
– Πώ, πώ! Τί κρίμα γι’αύτούς τούς άνθρώπους!
– Στενοχωρήθηκες Σαλώμη; τήν ρώτησε τότε ό φαινόμενος Γέροντας.
– Ναί, βέβαια, πολύ στενοχωρήθηκα, άπάντησε εκείνη.
Τότε ό Γέροντας λέει στήν μαυροφόρα γυναίκα: «Δείξε μας τώρα καί τήν κατάστασι στό δεξιό μέρος». Βλέπει, τότε, ή Σαλώμη ένα πανέμορφο μέρος μέ πουλιά καί πολλούς άνθρώπους μέ χρυσά σπίτια, κρεβάτια καί άντικείμενα.Έδειχναν νά είναι όλοι πολύ εύτυχισμένοι καί χαρούμενοι. Τότε ή
Σαλώμη ενθουσιάστηκε καί λέει:
– Θέλω νά μείνω καί εγώ έδώ.
– Δέν μπορείς άκόμη νά έλθης. Πρέπει να πάς κάτω να αγωνιστής, τής λέει ό Γέροντας.
– Όχι, θέλω νά μείνω τώρα έδώ, άποκρίθηκε μέ επιμονή ή Σαλώμη. Ξύπνησε όμως Σαλώμη καί βρέθηκε στό κελλί της.

Άλλη φορά βρέθηκε μπροστά σέ μία χρυσή, αύτή τή φορά, σκάλα καί συνάντησε τόν ίδιο Γέροντα νά την όδηγή, καί την μαυροφόρα γυναίκα νά τής δείχνη αυτόν τόν πανέμορφο τόπο. Εκεί βρισκόταν καί ή μητέρα της. Τής λέει ό Γέροντας:
– Θέλεις νά έλθης έδώ Σαλώμη;
– Εγώ είμαι άνάξια γιά νά μείνω σ’ αυτόν τόν ένδοξο τόπο, άπάντησε έκείνη. Τότε ό Χριστός τήν διαβεβαίωσε ότι τής ετοιμάζει άκόμα καλύτερο τόπο καί ύψηλότερη κατάστασι.
Έλεγε ότι τρεις φορές είδε αύτή τήν σκάλα, τόν ίδιο Γέροντα, πού δέν ήταν άλλος παρά ό Χριστός, καί τήν μεγαλόπρεπη μαυροφορούσα, πού ήταν ή Παναγία.
Ασφαλώς, καί άλλες φορές είχε τέτοιες έμπειρίες καί άποκαλύψεις, άλλά λόγω ταπεινοφροσένης τίς άπέκρυπτε. Δέν ήθελε νά άναφέρεται σέ αύτές τίς θείες καταστάσεις.

Κάποτε μάλωσε μία δασκάλα, γιατί είπεσέ μία άλλη γυναίκα ότι ή Σαλώμη βλέπει καί τόν Χριστό καί τήν Παναγία: «Μή λέτε τέτοια πράγματα γιά μένα, δέν είδα καί δεν είμαι τίποτα».
Έτσι, διασφαλιζόταν με τήν άγια ταπείνωσι από τόν δαίμονα τής ύπερηφάνειας.
Τά οράματα αυτά τά είχε άναφέρει και στόν π. Αντώνιο, τόν μετέπειτα Μητροπολίτη Σιατίστης, καθότι ήταν πνευματικός της τό διάστημα αύτό.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ. ΣΑΛΩΜΗ Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΤΙΣ ΤΗΣ ΑΡΕΤΗΣ.
ΙΕΡΟΝ ΚΕΛΛΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ .Ι.Μ. ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑΣ . ΚΑΡΥΕΣ. ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

πηγή 
https://yiorgosthalassis.blogspot.com/2020/08/888_23.html

Σας προτείνουμε

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp