Περίμενε πειρασμούς

Οι Άγιοι Πατέρες μας συμβουλεύουν να υπομένουμε τις θλίψεις και τους πειρασμούς αγογγύστως, με πίστιν προς το Θεόν, με υπομονήν και με ευχαριστίες προς τον Κύριον, διότι με τους πειρασμούς προχωρούμε στον δρόμον της σωτηρίας.
Ο Αββάς Ησαΐας έλεγε: Αδερφέ μου, κάθε ημέραν να περιμένεις ότι θα σου συμβεί πειρασμός, ή θάνατος ή θλίψις ή μεγάλοι κίνδυνοι.
Πρόθυμα λοιπόν να υπομένεις τους πειρασμούς αυτούς, χωρίς να ταράσσεσαι και να θυμάσαι ότι << δια πολλών θλίψεων δει ημάς εισέλθει εις την Βασιλείαν του Θεού>>
(Πράξεις ΙΔ’ 22).

Σας προτείνουμε

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp