Αγροτική Παραγωγή

BIΩΣΙΜΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

TΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟY

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

Τό ερώτημα είναι άν σήμερα μπορεί ο Αγροτικός Τομέας νά ανταποκριθεί στίς νέες προκλήσεις μέ τήν χαμηλή

παραγωγικότητα καί ανταγωνιστικότητα πού τόν διακρίνει.Οι απαντήσεις δέν είναι εύκολες.

Η Αγροτική ανασυγκρότηση τής χώρας πρέπει νά προχωρήσει όπως καί η αλλαγή τού Αγροδιατροφικού Μοντέλου.

Η Διατροφική επάρκεια,η καινοτομία,η εξωστρέφεια, η προστασία τών εθνικών προϊόντων,είναι στόχοι εφικτοί,αρκεί

νά υπάρξει ΟΡΑΜΑ,ΒΟΥΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟ ΕΘΝΙΚΟ.

ΜΕΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ο Αγροτικός Τομέας συνεισφέρει στό ΑΕΠ ετησίως 6,2 Δίς ευρώ Προστιθέμενης Αξίας καί έχει τριπλάσια συμμετοχή

στό ΑΕΠ σέ σύγκριση μέ τόν μέσο όρο τής ΕΕ. Εργάζονται 440.000 άτομα η τό 10,6% τής συνολικής απασχόλησης.

Σχεδόν τό 1/3 τού ΑΕΠ καί τής απασχόλησης οφείλεται στήν Μεταποίηση,η οποία προσφέρει σταθερές θέσεις εργα

σίας καί αμοιβές κατά μέσο όρο 34% υψηλότερες από τήν υπόλοιπη οικονομία.

Η Γεωργία επέδειξε μιά καταπληκτική ΑΝΤΙΚΥΚΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ,πού μετά τήν κρίση δέν τά πήγε άσχημα.

Η Γεωργία μαζί μέ τήν Βιομηχανία μας ανέδειξε Μηχανισμούς Αυτοσυντήρησης,περιορίζοντας τίς απώλειες τής Ακα

θάριστης Προστιθέμενης Αξίας κατά 0,3% καί 3,9% αντίστοιχα.

Ο αγροτικός πληθυσμός ,ενώ τό 1981 ανερχόταν στό 30% τού συνολικού πληθυσμού,όμως,μετά τήν είσοδο στήν

ΕΟΚ καί τίς εφαρμοζόμενες πολιτικές ,σήμερα φθάνει τό 8%, ενώ υπήρξε μετάλλαξη χιλιάδων αγροτών σέ Διαχει

ριστές επιδοτήσεων τής ΕΕ καί σέ εργολάβους μεταναστών εργατών αγροτικής γής.

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΟΜΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ(Στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ)

Εισάγουμε:

70% τού αγελαδινού γάλακτος

90% τού βόειου κρέατος

70% τού χοιρινού κρέατος

30%τών πουλερικών

Οι εισαγωγές αυτές μάς κοστίζουν 2,5 Δίς ευρώ ετησίως μέ ισόποσο έλλειμμα τού Εμπορικού Ισοζυγίου.

Η υφιστάμενη κατάσταση αναδεικνύει τήν ισχυρή εξάρτηση τής χώρας από τήν εισαγωγή προϊόντων καί μάλιστα

υψηλής διατροφικής αξίας.

Επί πλέον,ο πόλεμος Ρωσίας–Ουκρανίας ανέδειξε ένα επί πλέον πρόβλημα:Tήν διακοπή εξαγωγών από χώρες

όπως,Βουλγαρία(καλαμπόκι),Βιετνάμ(ρύζι,)κλπ,γιά νά εξασφαλίσουν αυτάρκεια γιά τίς δικές τους χώρες τους.

Φυσικά θά υπάρξουν ελλείψεις αλλά καί άγρια κερδοσκοπία.Γιά άλλη μιά φορά οι ηγεσίες τής ΕΕ πιάστηκαν στόν

ύπνο(μαζί καί ή δική μας κυβέρνηση !…).

ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ

Εκτός από τό θέμα τής επάρκειας τροφίμων,σημαντικό ρόλο παίζει καί η επάρκεια

Σύμφωνα καί πάλι μέ τήν ΕΛΣΤΑΤ :

1,Στά χρόνια τών Μνημονίων τό 9% τών παιδιών (έναντι 4% πρό Μνημονίων) στή χώρα μας δέν είχαν τήν δυνατότητα

νά απολαύσουν ούτε ένα γεύμα μέ πρωτείνη

2.Αντίστοιχα,τό 14% τών παιδιών αδυνατούσε νά εξασφαλίσει ένα πιάτο φαγητό μέ κρέας,ψάρι,κάθε δεύτερη ημέρα

3.Τό 2,4% τού συνόλου τού πληθυσμού δηλώνει ότι έχει χαμηλή επάρκεια τροφής καί τό 0,7% πολύ χαμηλή επάρκεια

τροφής.

4.Υπολογίζεται,ώς απόρροια τής πρόσληψης τροφής χαμηλής ποιότητας,τά παχύσαρκα παιδιά στήν Ελλάδα θά φθά

σουν μέχρι τό 2030 τά 281.000,μέ ό,τι αυτό συνεπάγεται.

5.Η επερχόμενη διατροφική κρίση καί η αύξηση τών τιμών τών αγαθών θά υποβαθμίσει ακόμη περισσότερο τό επίπε

δο διαβίωσης πολλών οικογενειών

6.Τό 6,1% τού πληθυσμού αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά προβλήματα επιβίωσης.(ΕΛΣΤΑΤ)

TO MONTEΛΟ ΤΗΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ

Χρειαζόμαστε αγροτική μεταρρύθμιση ,στόχος τής οποίας θά πρέπει νά είναι η άνοδος τής οικονομίας μας μέ κέντρο

βάρους τόν Πρωτογενή τομέα,κατά τά πρότυπα τής Ολλανδίας,Ν.Ζηλανδίας,κλπ.

Στήν περίπτωση τής Ολλανδίας,οι εξαγωγές αγροτικών προϊόντων της έχουν υπερβεί τά 100(εκατό) Δίς ευρώ.Μόνο

οι εξαγωγές τής Ολλανδίας σέ αγροτικά προϊόντα στήν Κίνα υπερβαίνουν τίς συνολικές εξαγωγές τής Γερμανίας στήν

χώρα αυτή.

Η βασική αιτία πίσω από τήν εντυπωσιακή εξέλιξη τής Πρωτογενούς παραγωγής τής Ολλανδίας είναι τό Πανεπιστή

μιο WUR,πού βρίσκεται 50 χιλιόμετρα Ν.Α. τού Αμστερνταμ–τό οποίο θεωρείται τό κορυφαίο Ιδρυμα Αγροτικής

Ανάπτυξης στόν κόσμο.

Τό WUR συνιστά κομβικό σημείο τής <<food valley>>,μιάς ομάδας νέων επιχειρήσεων Αγροτικής Τεχνολογίας καί

Πειραματικών Γεωργικών εκμεταλλεύσεων.Η συνεργασία ανάμεσα σέ Πανεπιστημιακούς καί Επιχειρηματίες τού κλά

δου αποτελεί τό <<ΜΥΣΤΙΚΟ>> τής καινοτομίας στόν Αγροτικό κλάδο.

Ενδεικτικά:

Η Oλλανδία παράγει 70 (εβδομήντα) κιλά τομάτες ανά τ.μ γής

Η Ελλάδα παράγει 7(επτά) κιλά τομάτες ανά τ.μ. γής

Ομως εδώ θά αναφέρω καί τά <<βρώμικα μέσα >>πού μηχανεύεται καί η Ολλανδία.

Πρόσφορο μέσο επέκτασης τής αγροτικής παραγωγής καί εκτός τών συνόρων της,είναι τό ίδιο πού εφαρμόζει τόσο

η Κίνα όσο καί η Σαουδική Αραβιά,κλπ:Aγοράζουν όσο- όσο μεγάλες εκτάσεις εύφορης αγροτικής γής,πχ,στήν

Αιθιοπία,αλλά καί σέ άλλες χώρες τής Αφρικής.Εκτάσεις τού μεγέθους τής Βρετανίας αγοράζονται η ενοικιάζονται

γιά 100(χρόνια) γιά αγροτική εκμετάλλευση.Κοινό χαρακτηριστικό τών πωλητριών χωρών:Η απίστευτη διαφθορά

καί η έλλειψη θεσμών δημοκρατίας καί διαφάνειας.Μέ συνοπτικές διαδικασίες <<ξεριζώνονται>>ολόκληρες πόλεις

καί κωμοπόλεις γιά νά μετατραπούν σέ εύφορα καί αρδευόμενα τεράστια αγροτικά συγκροτήματα,πού θά τά

δουλεύουν,σάν εργάτες, οι ακτήμονες πλέον ιδιοκτήτες τους.Ετσι εκεί η Κίνα παράγει ρύζι,τό οποίο μεταφέρεται

σιδηροδρομικώς (Οι Κινέζοι κατασκεύασαν πρός τούτο σιδηροδρομική γραμμή μέχρι τά λιμάνια τής Αιθιοπίας),καί μέ

πλοία μέ προορισμό τήν Κίνα.

Δέν αφήνουν στήν κυριολεξία ούτε κόκκο ρυζιού στούς λιμοκτονούντες Αιθίοπες.Τό ίδιο πράττει καί η Σαουδική Αρα

βία(παράγει ρύζι καί τό μεταφέρει στή χώρα της,τό ίδιο κάνουν καί οι <<εταίροι μας>>Ολλανδοί,πού καλλιεργούν

άνθη.διάφορα αγροτικά προϊόντα,κλπ, μέ πολύ χαμηλό κόστος παραγωγής,τά οποία κατακλύζουν τήν Ευρώπη,ώς

Ολλανδικά παράγόμενα ,υποτίθεται,εντός τής ΕΕ.Κανείς στίς Βρυξέλλες δέν μιλάει γιά τό τεράστιο ανταγωνιστικό

πλεονέκτημα πού διαθέτει,έτσι,η Ολλανδία.Ιδιαίτερα δέ η χώρα μας πού παράγει τέτοια προϊόντα,θά έπρεπε νά

ΦΩΝΑΖΕΙ ΚΑΘΕ ΗΜΕΡΑ.Ωραία τά ταξίδια στίς Βρυξέλλες καί τά σοκολατάκια LEONIDAS,αλλά κύριε υπουργέ Αγροτι

κής Ανάπτυξης (η Γεωργίας),ξυπνήστε !…

Ακόμη, η Ελλάδα έχει αγροτική παραγωγή τομάτας πού φθάνει μόλις τό 44% τού ΕυρωπαΪκού μέσου όρου.

Περαιτέρω,χρειαζόμαστε βιομηχανοποίηση τής παραγωγής μέ κέντρο βάρους τίς εξαγωγές,καί άν χρειαστεί καί Κοινές

επιχειρήσεις Δημόσιου καί Ιδιωτικού (όπως στήν Κίνα)

Ιδρυση εξειδικευμένης Κρατικής Αναπτυξιακής Αγροτικής Τράπεζας (μιά νέα σύγχρονη ΑΤΕ). Η σημερινή,Μνημονια

κής κατασκευής ,λεγόμενη ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ελέγχεται πλήρως από τούς Δανειστές.

Στήριξη τών μικρών οικογενειακών επιχειρήσεων (όχι τών μεγάλων συγκροτημάτων)—επειδή η γεωργία χαρακτηρίζε

ται από τήν άνοδο τής απασχόλησης καί από τήν ώθηση τής παραγωγικότητας,μέσω τής οποίας αυξάνονται τόσο τά

κεφάλαια όσο καί τό εργατικό Δυναμικό,απελευθερώνοντάς τα γιά τήν χρήση τους σέ άλλους τομείς τής οικονομίας.

Δημιουργία Συνεταιριστικών μονάδων αλλά καί κίνητρα δημιουργίας Ανταγωνιστικών βιομηχανιών μέ εξαγωγικό προ

σανατολισμό μέ τήν ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ.

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Σύμφωνα μέ στοιχεία τής ΤτΕ (Τράπεζας τής Ελάδας) τό κόστος Δανειοδότησης τών τραπεζών στούς αγρότες βαίνει

αυξανόμενο. Η ιδιωτικοποίηση τής ΑΤΕ (Αγροτικής Τράπεζας τής Ελλάδας),αφού κυριολεκτικά τήν λήστεψαν κόμ

ματα,εκδότες,καναλάρχες,εφοπλιστές,μέ τά θαλασσοδάνειά τους, ,καί τήν κατέστησαν προβληματική,τήν παρέδωσαν

πρός βορά σέ μία από τίς τέσσερεις συστημικές καί αφελληνισμένες ττράπεζες,σάν μέρος τών τμημάτων της.

Eτσι τό χαρτοφυλάκιο τής ΑΤΕ μέ τά χιλιάδες ενυπόθηκα Δάνεια τών αγροτών καί όλοι οι φάκελλοι πέρασαν στήν ιδιο

κτησία τής τράπεζας αυτής.Iδού τώρα ο τρόπος πού λειτουργεί:

Oι συστημικές τράπεζες(γιά τίς οποίες πολλοί εισαγγελείς πρέπει νά παρέμβουν)χρησιμοποιούν τήν μέθοδο τής λεγό

μενης<<Συμβολαιακής Γεωργίας>>.Δηλαδή,η Τράπεζα υπογράφει συμβόλαιο μέ τόν αγρότη σέ ποιό προϊόν,ποσότη

τες καί τιμή,θά παραδώσει ο παραγωγός τήν παραγωγή του στήν Τράπεζα,προκειμένου νά δανειοδοτηθεί .Φυσικά η

Τράπεζα αυτή έχει συνεργασία μέ Πολυεθνικές,οι οποίες θά αγοράσουν τήν παραγωγή αυτή.Τό δάνειο αυτό αφορά

αγορά λιπασμάτων,αγροτικών εφοδίων,μηχανημάτων,κλπ,,αλλά μέ ένα δεσμευτικό όρο:Ο αγρότης θά αποτανθεί γιά

τίς αγορές αυτές μόνο σέ καταστήματα καί εταιρείες πού θά υποδείξει η τράπεζα,καί μόνο,αφού επίσης καί αυτές έχουν

υπογράψει δεσμευτικά συμβόλαια μέ τήν Τράπεζα.Ετσι ο κύκλος εργασιών τής τράπεζας πολλαπλασιάζεται.Ολοι ελέ

γχονται καί δουλεύουν γιά τήν Τράπεζα.Οσον αφορά δέ τό κόστος τού επιτόκιου δανεισμού, αναλήψεις μέ πιστωτικές

κάρτες,λοιπές χρεώσεις,κλπ,κρατείται επτασφράγιστο μυστικό.Σίγουρα οι χρεώσεις δέν είναι ευκαταφρόνητες.

Δηλαδή,οι Τράπεζες, μόνες τους ασκούν Γεωργική καί Κτηνοτροφική πολιτική. ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΑΛΙΣΤΑ ΤΙΣ ΕΝΙΣΧΥΕΙ

ΠΑΝΤΟΙΟΤΡΟΠΩΣ . Μάλιστα μέ υπουργική απόφαση καί οι επιδοτήσεις τής ΚΑΠ διαχειρίζονται,πλέον,από τίς

τράπεζες,οι οποίες,αφού γνωρίζουν ότι πρόκειται γιά σίγουρα χρήματα,κάνουν καί τό εξής: Aρκετούς μήνες πρίν

τήν καταβολή τους, προθυμοποιούνται νά χορηγήσουν νέο κεφάλαιο κίνησης έναντι τών επιδοτήσεων,φυσικά μέ

αρκετά μεγάλο κόστος. ΚΑΜΜΙΑ ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ,ούτε κάν στοιχειώδης εποπτεία.Ομως σέ χώρες πού έχουν

σοβαρούς μηχανισμούς ελέγχου καί γνωρίζουν τήν σπουδαιότητα τού Αγροδιατροφικού τομέα(Δανία,Ολλανδία,κλπ),

υπάρχει ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ,άμεσα εποπτευόμενη από τό κράτος καί τίς νομοθετημένες Αρχές,καί αυτοί αποφασί

ζουν !… ΟΧΙ Η ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΤΟΚΟΓΛΥΦΙΑ.

ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ

Τό κόστος τής αγροτικής γής είναι πολύ σημαντικός παράγοντας πού επιβαρύνει τό κόστος παραγωγής καί ανατρέπει

τήν κατανομή τού πλεονάσματος εισοδήματος.

Τό 50% τής αγροτικής γής είναι ενοικιαζόμενο.Τό ενοίκιο δέ βαίνει αυξανόμενο,αφού ένα μεγάλο μέρος τού εισοδήμα

τός του ο αγρότης πρέπει νά τό πληρώνει σέ ενοίκια.Αξίζει κάποτε νά μάθουμε ποιοί καί πόσες χιλιάδες στρέμματα

αγροτικής γής καρπώνονται. Ετσι,λοιπόν, τό αποκομιζόμενο κέρδος κεφαλαιοποιείται στήν αξία τής γής.Παρόλα

αυτά,τό κόστος ενοικίασης αγροτικής γής στίς γειτονικές χώρες είναι πολύ χαμηλότερο.ΕΙΝΑΙ ΣΑΦΕΣ ΟΤΙ ΤΕΤΟΙΟΥ

ΕΙΔΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΜΕΛΛΟΝ!..

Συμπερασματικά,η ψαλίδα τιμών παραγωγού καί κόστους εισροών πού πληρώνει ο παραγωγός μεγαλώνει διαρκώς.

Γιατί,όμως,συμβαίνει αυτό ;

Η αγορά εισροών(αγροτικών εφοδίων) στήν Ελλάδα είναι επικίνδυνα ΜΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ. Είναι ΑΚΡΩΣ ΟΛΙΓΟ

ΠΩ ΛΙΑΚΗ .

Τό κόστος τών βασικών εισροών παραγωγής (λιπασματα,φυτοφάρμακα,κλπ)ανέρχεται ετησίως στό 1(ένα) Δίς

ευρώ, δηλαδή, είναι τό 1/3 τών επιδοτήσεων πού εισπράττουμε από τήν ΕΕ. ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΔΙΑΝΕΜΟ

ΝΤΑΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ 3(ΤΡΕΊΣ) ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ. Οι Πολυεθνικές αυτές,σέ πλήρη συνεννόηση μεταξύ τους,κατανέμουν

τήν αγορά βάσει τής κερδοφορίας κάθε ζώνης !…Αποτέλεσμα ;Στήν Ελλάδα ο παραγωγός γιά χημικά, λιπάσματα,

κλπ. πληρώνει πολλαπλάσια,όχι μόνο συγκριτικά μέ χώρες εκτός ΕΕ(π.χ,Τουρκία).αλλά καί μέ χώρες τής ΕΕ(Βουλγα

ρία,Ιταλία).Τελικό κόστος παραγωγής ; Υψηλό καί ΜΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ.

Ομως οι γνωρίζοντες λέγουν καί κάτι χειρότερο,ότι δηλαδή,γίνεται Λαθρεμπόριο λιπασμάτων καί χημικών από τήν

Τουρκία,αφού αυτά είναι σαφώς φθηνότερα.Οί έλεγχοι στά σύνορα δέν γίνονται. Αραγε η ΑΡΧΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.

τήν οποία ο Ελληνας φορολογούμενος πληρώνει αδρά,τί άραγε κάνει: Προφανώς <<δέν γνωρίζει>>….

ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΠΟΡΩΝ.

Είμαστε από τίς πιό πλούσιες χώρες στόν κόσμο,από πλευράς βιοποικιλότητας,καί όμως φαίνεται πώς τελικά είναι

δύσκολο νά βρεί κανείς σήμερα στήν Ελλάδα ελληνικά φυτά,δηλαδή,φυτά πού προέκυψαν από σπόρους μοναδικών

φυτών τής Ελληνικής γής γιά τίς καλλιέργειες.Καί ενώ υπάρχει η Ελληνική Τράπεζα Γενετικού Υλικού,πού είναι ο μο

ναδικός επίσημος φορέας συλλογής καί διατήρησης τών σπόρων όλων τών φυτών—ακόμη καί εκείνων πού δέν καλ

λιεργούνται,συσταθείς τό 1981,ΚΑΜΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΕΝ ΕΔΕΙΞΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΥΤΟΥ, τού τόσο πολύτιμου υλικού της.Πολύτιμου από κάθε πλευρά αφού η χώρα μας αποτελεί τό κέ

ντρο καταγωγής τών περισσότερων ποικιλιών τών Βαλκανίων καί τής Μεσογείου. αν καί αρκετοί Ελληνες ιδιώτες

πασχίζουν νά διαφυλάξουν,νά καλλιεργήσουν καί νά διανείμουν παραδοσιακούς σπόρους δωρεάν.

Eνθαρρυντική είναι η περίπτωση τής μή κερδοσκοπικής,μή κυβερνητικής Οργάνωσης,ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ,πού μέ έδρα

τό νησάκι τών ΛΕΙΨΩΝ(Κεντρικό Αιγαίο),δραστηριοποιείται γιά τήν προστασία τής βιοποικιλότητας καί στήν ενεργό

συμμετοχή τών τοπικών κοινοτήτων.Όπως αναφέρεται στήν ιστοσελίδα τού ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ η ανάγκη δημιουργίας

ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΠΟΡΩΝ ήταν πιεστική καί μεγάλη,αφού η συνεχιζόμενη καί συστηματική μείωση τών τοπικών ποικιλιών

φυτών θά οδηγήσει σύντομα στό σημείο πού νά θεωρείται πολυτέλεια, τό δίλημμα άν θέλουμε νά καταναλώνουμε

μεταλλαγμένα τρόφιμα η όχι.

Η γεωγραφική απομόνωση(θέση),συνεχίζει τό ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ,τών νησιών μας,οδήγησε στήν ανάπτυξη μεγάλου αρι

θμού διαφορετικών τοπικών ποικιλιών,επιτρέποντας τήν καλλιέργεια σέ υψηλά επίπεδα παραγωγικότητας,μέ περιο

σμένες ανάγκες σέ νερό καί θρεπτικά συστατικά,ενώ μπορούν νά αμύνονται στούς φυσικούς τους εχθρούς,δηλαδή,

μπορούν νά καλλιεργούνται χωρίς νά χρειάζονται λιπάσματα η φυτοφάρμακα.Λίγα λόγια γιά τήν βαθμιαία εξαφάνιση

τών ειδών:Σέ λίγες μόνο δεκαετίες από τίς 200(διακόσιες)ποικιλίες σιταριού πού καλλιεργούντο,έχουν απομείνει μόνο

20(είκοσι),δηλαδή. μειώθηκαν κατά 90%.Λαχανικά:Μόνο τό 2–3% τών ποικιλιών έχει διασωθεί μέχρι σήμερα.

Ετσι η ιδρυθείσα ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΠΟΡΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ κατάφερε νά συγκεντρώσει φυτογενετικό υλικό από διάφορες περιοχές

τής χώρας σέ συνεργασία μέ τήν ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΠΟΡΩΝ ΦΥΤΙΚΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ του ΕΘΙΑΓΕ.Ηδη,δέ,έχουν συγκε

ντρωθεί εκατοντάδες ποικιλίες από νησιά,νησίδες,βραχονησίδες καί παράκτιες περιοχές τού Αιγαίου,καθώς καί περιο

χές τής Στερεάς Ελλάδας καί περιλαμβάνουν Τοπικές ποικιλίες δενδρωδών,κηπευτικών,σιτηρών,ψυχανθών,αμπέλου

καί βοτάνων,μάλιστα έχουν συλλεγεί καί ποικιλίες,πού πιστεύαμε ότι είχαν εξαφανιστεί,όπως,πχ,η κόκκινη πατάτα, τό

κρεμμύδι <<μελάθι>>τής Κρήτης,τό άσπρο καί κόκκινο καλαμπόκι, κλπ.

ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ : ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΛΟΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΑΣ ΠΟΡΩΝ

https://www.triklopodia.gr

ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ…

ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΙΑ ΑΣΗΜΙ925 ΚΑΙ ΕΠΙΧΡΥΣΩΣΗ Κ18 ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΟ ΖΙΡΚΟΝ

60,00 

ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ (6907367788) ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ALPHA BANK: GR1601403000300002002039991

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΕΝΤΑΓΙΟΝ ΑΣΗΜΙ925 ΜΕ Κ18 ΚΑΙ ΦΙΛΝΤΙΣΙ ΧΑΛΑΖΙΑ ΠΕΤΡΑ

75,00 

ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ (6907367788) ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ALPHA BANK: GR1601403000300002002039991

Άγιος Γεώργιος

80,00 

Μεταξοτυπία με τον Άγιο Γεώργιο σε ξύλινη κορνίζα με τζάμι, φτιαγμένη στην Σκήτη Αγίας Άννης στο Άγιον Όρος.

Διαστάσεις: 23×28 εκ.

Σταυρός με Άγιο Δημήτριο 9344-Α

20,00 

Ασημένιος σταυρός 925°, με τον Εσταυρωμένο Ιησού Χριστό και τον Άγιο Δημήτριο τον Μυροβλύτη

Διαστάσεις σταυρού: 2,3×2,7 εκ.

Άγιος Λουκάς ο ιατρός

20,00 

Xρυσοτυπία με ανάγλυφα γράμματα σε ξύλο με τον Άγιο Λουκά τον ιατρό.
Διαστάσεις 18×24

Αρχάγγελος Μιχαήλ 9331-X

23,00 

Ασημένιο μενταγιόν 925° επιχρυσωμένο περιμετρικά, με τον Αρχάγγελο Μιχαήλ στην μπροστινή πλευρά και την προσευχή προς τον Αρχάγγελο στην πίσω

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΒΡΑΧΙΟΛΙ ΑΠΟ ΑΣΗΜΙ925 ΕΠΙΧΡΥΣΩΣΗ Κ22 ΚΑΙ ΑΜΕΘΥΣΤΟ ΠΕΤΡΑ

155,00 

ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ (6907367788) ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ALPHA BANK: GR1601403000300002002039991

Πίσω στη λίστα