Ορθοδοξία

Ὁ Κύριος εἶπε: “Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν, καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς.”

Χωρίς τήν Ἀλήθεια τῆς Ὀρθοδοξίας, δέν ὑπάρχει ἐλευθερία!
Χωρίς τήν ἐλευθερία, δέν διαδίδεται ἀπροσκόπτως ἡ Ἀλήθεια!
Ἡ ἐπιχείρηση “πνιγμοῦ” τῆς ἐλευθερίας, μαρτυρεῖ κατάδηλα:
βέλος ἐπιθέσεως πετομένου κατά τῆς Ἀληθείας!!!
Ὁ Κύριος εἶπε:
«Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ οὐ δέδεται»
(Β´ Τιμόθ. β´, 9)

[sc name=”glyka-toy-koytalioy” ][/sc]
Ἡ Ἀλήθεια, παρόλ’ αὐτά, ὅσο καί νά πολεμεῖται, ὅσο καί νά φιμώνεται,
δέν γίνεται νά μπεῖ οὔτε ὑπό ζυγῶν, οὔτε ὑπό δεσμῶν,
οὔτε ὑπό ἀφανισμόν,
διότι εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Παντοδύναμος, ὁ Ἄπειρος καί Ἀέναος Θεός!
Ὁ Κύριος εἶπε:
“Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή”
(Ἰωά. 14, 6)
Ἡ Ἀλήθεια ἑπομένως εἶναι Πρόσωπο!
Μπορεῖ λοιπόν κανείς νά δέσει, νά περιορίσει, νά φιμώσει ἤ νά παύσει
τόν Ἄπειρο, Παντοδύναμο καί Ἀέναο Θεό;
Ἄς μήν πλανῶνται οἱ ἐπιβουλευταί τῆς Ἀληθείας καί οἱ δεσμῶται τῆς ἐλευθερίας
ὡς “ἀέρα δέροντες”.
«Ἰησοῦς Χριστὸς χθὲς καὶ σήμερον ὁ αὐτὸς καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας»
(Ἑβρ. 13,8)
“νῦν καί αεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων”