Ορθοδοξία

Με το τέλος του Αντιχρίστου έχουμε και το τέλος της Ιστορίας

Εἰς αὐτὴν τὴν ὁμιλίαν ξεκαθαρίζονται ὁρισμένα βασικὰ θέματα, εἰς τὰ ὁποῖα πλεῖστοι Χριστιανοὶ ὄχι μόνον ἔχουν ἄγνοιαν, ἀλλὰ πιστεύουν ἄλλ᾿ ἀντ᾿ ἄλλων, μιμούμενοι τοὺς Χιλιαστάς!