Όμορφα μηνύματα

Πρόσεχε μέ ἀκρίβεια τόν ἑαυτό σου, θεωρῶντας τον χειρότερο καί ἁμαρτωλότερο ἀπό κάθε Χριστιανό.

Νά ἔχης στήν ψυχή πένθος, ταπείνωσι καί πολλούς στεναγμούς. Νά εἶσαι πάντα σιωπηλός κάι νά μήν ὁμιλῆς. Νά σκέπτεσαι τό αἰώνιο σκοτάδι καί ὅσους καταδικάσθηκαν νά βασνίζωνται ἐκεῖ.
Νά θεωρῆς τόν ἑαυτό σου προωρισμένο μᾶλλον γιά τόν ἅδη παρά γιά τήν ζωή, ἐφ’ ὅσον τοῦ ἀξίζει μιά τέτοια τιμωρία.

Ὅσο ὑπάρχει καιρός μετανοίας καί ἀπαλλαγῆς ἀπό τίς φοβερές ἐκεῖνες καί μεγάλες τιμωρίες, νά ζῆς ἀπό τώρα σάν νά ἔχης ἤδη πεθάνει κάι νά βρίσκεσαι στήν κόλασι.

Ἀγωνίσου ἔτσι νά προλάβης τό ἀσταμάτητο ἐκεῖνο πένθος, τόν κλαυθμό καί τήν φοβερή σκυθρωπότητα κάι κατήφεια. Ἀναζήτησε γιά τόν Ἑαυτό σου, σύμφωνα μέ τό θέλημα τοῦ Θοεῦ, πόνους κάι κόπους ψυχῆς κάι σώματος. Μέ αὐτούς νά ἀνγωνίζεσαι ἀκατάπαυστα, γιά νά σωθῆς ἀπό τίς ἁμαρτίες σου. Τό σῶμα, ὅσο μπορεῖς, συνεχῶς νά ἀσχολῆται μέ ἐργόχειρα, νηστεῖες καί πολλές ταπεινωτικές ἀπασχολήσεις, σύμφωνα μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἐκπληρώνοντας τό: “Ἔστω πάντων ἔσχατος καί πάντων δοῦλος” (πρβλ. Μάρκ. ι΄, 44). Ἡ ψυχή, ὅσο μπορεῖς, συνεχῶς καί πάντοτες νά ἀσχολῆται μέ τήν μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί σέ κάθε μικρό διάστημα τῆς μελέτης νά στενάζη καί νά προσεύχεται ἐπίμονα. Ὅσον ἀφορᾶ τήν σκέψι καί τόν νοῦ σου νά εἶσαι συνεχῶς συγκεντρωμένος, γιά νά μή βρίσκουν εὐκαιρία οἱ δαίμονες νά σπέρνουν πονηρούς λογισμούς στήν καρδιά σου.
Ἀββᾶ Ἀμμωνᾶ

Γεια σας

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε εκπληκτικό περιεχόμενο στα εισερχόμενά σας, ένα κάθε εβδομάδα.

Δεν στέλνουμε spam!