Ορθοδοξία

Προσευχή για πόλεμο. Υπέρ της ειρήνης του κόσμου

Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε τού ουρανού καί τής γής, ό διά τήν ηµετέραν σωτηρίαν έκ Παρθένου τεχθείς καί διδάξας τοίς ανθρώποις αγάπην καί ειρήνην

έχειν πρός αλλήλους, κατάπεµψον τήν χάριν Σου τήν επουράνιον καί ελέησον ηµάς, κατά τό μέγα Σου έλεος, πάσης ανάγκης ρυόµενος.

[sc name=”trofima-epiviosis” ][/sc]

Παύσον τά Φρυάγµατα τών εθνών, ειρήνευσον ηµών τήν ζωήν, λύτρωσαι ηµάς καί τόν κόσμον Σου από πάσης απειλής εναντίας καί δίδαξον τοίς ηγέταις τών εθνών έν ειρήνη επιλύειν τάς διαφοράς αυτών καί έν παντί ειρηνεύειν, υπόταξον δέ πάντα τά βάρβαρα έθνη τά τούς πολέμους θέλοντα.

Εξαπόστειλον περιστεράν, κλάδον ελαίας έχουσαν επί τού στόματος, καταλλαγής σύμβολον, τούς έν αιχμαλωσία αδελφούς ηµών ανάρρυσαι, τούς άρχοντας ηµών έν ειρήνη καί οµονοία διατήρησον, δώρησαι δέ ημίν βαθείαν καί αναφαίρετον ειρήνην, τήν πάντα νούν υπερέχουσαν, ίνα ήρεµον καί ησύχιον βίον διάγωµεν, Σού δεόµενοι υπέρ ειρήνης τού σύμπαντος κόσμου καί τού ευσεβούς ηµών έθνους, τήν συμµαχίαν έχοντες τήν σήν, όπλον ειρήνης, αήττητον τρόπαιον.

Σύ γάρ εί ό Βασιλεύς τής ειρήνης καί Σωτήρ τών ψυχών ηµών καί Σοί τήν δόξαν αναπέµποµεν, τώ Πατρί καί τώ Υιώ καί τώ Αγίω Πνεύματι, νύν καί αεί καί είς τούς αιώνας τών αιώνων

Αμήν