Ορθοδοξία

Προσευχή π. Ζαχαρία προς τον Άγιο Σωφρόνιο

Άγιε Γέροντα, συ ήσθα άνθρωπος του λόγου του Θεού και διά αυτού εφώτισας την οικουμένην. Συ, ο Πατήρ ημών, διάνοιξον την διάνοιαν και ημών των ταπεινών σου τέκνων, όπως εντρυφήσωμεν εις τον λόγον τούτον και ενστερνισθώμεν αυτόν. Συ παράσχου ημίν την χάριν, ίνα γίνωμεν μέτοχοι του φωτός του χαρίσματός σου. Συ νουθέτησον ημάς, ίνα μη εξέλθη εκ του στόματος και της καρδίας ημών λόγος σαπρός. Συ ενίσχυσον ημάς εις το πορίζεσθαι την ωφέλειαν των διδαχών σου πάσας τας ημέρας της ζωής ημών και πρέσβευε υπέρ ημών, όπως φυλάττοντες την παρακαταθήκην του θεοσόϕου λόγου σου, μη χωρισθώμεν από σου εις τους αιώνας.

πηγή