Ορθοδοξία

Σκοπός της ζωής του χριστιανού είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος.

Όταν φτάσει κάνεις στην πνευματική τελειότητα, αφού καθαρθεί πλήρως απ’ όλα τα πάθη και ενωθεί με το Παράκλητο Πνεύμα, τότε γίνεται όλος φώς, όλος πνεύμα, όλος χαρά, όλος ανάπαυση, όλος αγαλλίαση, όλος αγάπη, όλος ευσπλαχνία, όλος αγαθότητα και καλωσύνη. Αυτοί λοιπόν, που ενώθηκαν εξολοκλήρου με το Πνεύμα του Θεού, έχουν εξομοιωθεί με τον Χριστό!
Γιατί, αφού έγιναν άμεμπτοι και καθαρή στην καρδιά από το Άγιο Πνεύμα, είναι αδύνατο να παρουσιάσουν καρπούς κακίας, αλλά πάντοτε καρπούς Πνεύματος. Αυτή είναι η προκοπή της πνευματικής τελειότητος, που δίνει ο Δεσπότης Χριστός
Τα κάλλη και η αγαθοί καρποί της ψυχής μας, δηλαδή η προσευχή, η αγάπη, η πίστη, η αγρυπνία, η νηστεία και οι λοιπές αρετές, όταν ενωθούν με το Άγιο Πνεύμα, τότε και αυτά σαν θυμίαμα βγάζουν πλούσια ευωδία.
Αλλά και εμείς τότε πολιτευόμαστε εύκολα το θέλημα του Θεού.
Γιατί χωρίς το Άγιο Πνεύμα, κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει το θέλημα του Θεού.
Όταν η νύμφη ψυχή γίνει άξια να ενωθεί με τον Νυμφίο Χριστό, υποτάσσεται πλέον και δεν ακολουθεί πια το δικό της θέλημα, αλλά το θέλημα του Νυμφίου της Χριστού!

 

Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος