Ορθοδοξία

Στήν ὥρα τῆς χαρᾶς ὁ Συμεών προ­­φητεύει τήν ὀδύνη

  Συνάντηση οὐρανοῦ καί γῆς· συ­νάν­τηση παρόντος καί μέλ­λοντος σήμερα, ἀδελφοί μου, στόν ναό τοῦ Θεοῦ, καί ἐμεῖς θεαταί καί ἀκροαταί τῶν θείων μυστηρίων.
 Ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, τόν ὁποῖο ὁ Πα­τήρ προσέφερε γιά τή σωτηρία τοῦ κόσμου, προσφέρεται ἀπό τήν κατά σάρκα μητέρα του στόν ναό τοῦ Θε­οῦ.
 Εἰσέρχεται ὁ Χριστός ὡς βρέ­φος τεσσαρακονθήμερο στόν χειρο­ποίη­το ναό τοῦ Θεοῦ γιά νά εἰσο­δεύ­­σει ἐν τῷ προσώπῳ του τή φθαρ­­­τή ἀν­θρώπινη φύση στόν ἀχει­­ροποίη­το ναό τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν.

 Εἰσάγεται ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ στά Ἅγια τῶν Ἁγίων, ἐκεῖ ὅπου εἶναι μο­­­νίμως παρακαθήμενος τῷ θρόνῳ τοῦ Θεοῦ, καί ὁ πρεσβύτης Συμεών δοξάζει τόν Θεό, γιατί ἀξιώθηκε νά ζήσει τήν ἐκπλήρωση τῆς ὑποσχέ­σεως τοῦ Θεοῦ νά σώσει τόν κόσμο διά τοῦ Υἱοῦ του.

 Ὁ θεοδόχος Συμεών εὐφραίνεται καί ἀγάλλεται γιά τή δωρεά τοῦ Θε­οῦ, ἀλλά καί προφητεύει γιά τόν Ἰησοῦ καί τήν Παναγία Μητέρα του. Προφητεύει γιά τόν Χριστό πού θά ἀναδειχθεῖ «εἰς σημεῖον ἀντι­λε­γόμενον» καί θά γίνει ἡ αἰτία τῆς πτώ­σεως, ὅσων δέν θά τόν πι­στεύ­σουν καί δέν θά τόν ἀποδεχθοῦν, ἀλλά καί τῆς ἀναστάσεως καί σω­τη­­ρίας γιά ὅσους θά ἀκούσουν τῆς φωνῆς του καί θά ἀκολουθήσουν τή διδασκαλία του. Προφητεύει καί γιά τήν Πα­ναγία Μητέρα του καί ἀναφέ­ρε­ται στή ρομφαία πού θά δια­πε­ράσει τήν ἁγία ψυχή της.

Στήν ὥρα τῆς χαρᾶς ὁ Συμεών προ­­φητεύει τήν ὀδύνη. Στήν ὥρα τῆς εὐφροσύνης ὁ Συμεών προφη­τεύει τή θλίψη. Γιατί τό κάνει αὐτό; Ἤ, καλύτερα, γιατί ὁ Θε­ός ὁμιλεῖ μέ αὐτόν τόν τρόπο μέσω τοῦ ἁγίου πρεσβύτου; Ἀνεξιχνίαστες, ἀσφαλῶς, οἱ βου­λές τοῦ Θεοῦ· ὅμως ἐπιτρέπει καί ἐμᾶς τούς χοϊκούς ἀνθρώπους νά ἐπιχειρήσουμε νά τίς προσεγγί­σου­με καί νά τίς ἑρμηνεύσουμε γιά νά ὠφεληθοῦμε ἀπό τήν, ἔστω καί ἐν μέρει, κατανόησή τους.

Ἡ προφητεία τοῦ θεοδόχου Συ­με­ών ἔχει σκοπό νά προετοιμάσει τήν Παναγία γιά ὅσα ἐπρόκειτο νά ζήσει κατά τή διάρκεια τῆς ἐπιγείου ζωῆς τοῦ Χριστοῦ. Ἔχει σκοπό νά τήν προ­ετοιμάσει γιά ὅσες ἀγωνίες καί θλίψεις ἐπρόκειτο νά αἰσθανθεῖ ἡ μη­τρική της καρδιά.
 Ἡ προφητεία τοῦ θεοδόχου Συ­με­ών ἔχει σκοπό ὅμως νά προε­τοι­μά­σει καί ἐμᾶς, ἀδελφοί μου, γιά ὅσες δυσκολίες μπορεῖ νά ἀντιμε­τω­πί­σουμε στήν προσπάθειά μας νά ζή­σουμε ἔχοντας ἐνθρονισμένο στήν ψυ­χή μας τόν Χριστό, στήν προ­σπά­θειά μας νά ζήσουμε σύμ­φωνα μέ τό θέλημα καί τίς ἐντολές του.

 Κάποιοι ἴσως πιστεύουν ὅτι ἡ ζωή τοῦ Χριστιανοῦ εἶναι εὔκολη, εὐχά­ρι­στη καί ἀνέφελη, γιατί ὁ Θεός τόν προφυλάσσει ἀπό τίς δοκιμασίες καί τίς θλίψεις. Ὅμως ἡ ἄποψη αὐ­τή δέν ἰσχύει, διότι οἱ θλίψεις εἶναι προ­ορισμένες γιά ὅλους τούς ἀν­θρώ­πους, καί δοκι­μά­­ζουν τήν πίστη μας καί τήν ἐμπι­στο­σύνη μας στόν Θεό. Μᾶς δοκιμά­ζουν ἐάν πράγματι ἔχουμε καί ἐμεῖς τόν Χριστό στήν ψυχή μας.

 Ἡ χαρά καί ἡ εὐφροσύνη πού συνο­­δεύει τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ στή ζωή μας, γίνε­ται πιό ζωντανή, γί­νεται πιό ἀλη­θι­νή, ὅταν ὑπομέ­νου­­με καί ἐμεῖς μέ θάρρος καί καρ­τερία τή ρομφαία τῆς θλί­ψεως καί τῆς δοκιμασίας γιά χά­ρη τοῦ Χρι­στοῦ, ὅταν ὑπομένουμε τίς ὀδύνες καί τούς πειρασμούς ὡς δῶ­ρα τοῦ Θεοῦ γιά τήν πνευματική μας καλλιέργεια καί τή σωτηρία μας.

 «Σοῦ δέ αὐτῆς τήν ψυχήν διελεύ­σεται ρομφαία». Ἡ προ­φη­τεία τοῦ θεοδόχου Συμεών πού ἀκούεται γιά τήν Πανα­γία μας αὐ­τήν τήν ἡμέρα, τή μεγάλη καί χαρ­μό­συνη τῆς δεσποτικῆς καί ταυτό­χρο­να θεομητορικῆς ἑορτῆς τῆς Ὑπα­παντῆς, ἄς μᾶς ὁδηγήσει σέ ἕνα αὐτοέλεγχο, ἀδελφοί μου, ἀφενός γιά τό κατά πόσον καί ἐμεῖς ἔχουμε ἐν­θρονίσει στήν ψυχή μας τόν Δε­σπότη Χριστό καί ἀφετέρου γιά τό κατά πόσον εἴ­μαστε ἕτοιμοι νά ὑπο­μείνουμε τή ρομφαία τῶν ἐνδεχομένων θλίψεων καί πειρα­σμῶν χάριν τοῦ Χριστοῦ καί τῆς πρός αὐτόν πί­στε­ως καί ἀγάπης. Ἄν εἴμαστε, τότε αὐτό θά εἶναι ἀπόδει­ξη τῆς γνησιό­τητος τῆς πίστεώς μας καί τῆς παρουσίας τοῦ Χριστοῦ στήν ψυχή μας.

Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων

ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ…

Αγία Αικατερίνη

120,00 

Ακριβές αντίγραφο Βυζαντινής τέχνης. Το μεταλλικό μέρος επιστρώνεται με καθαρό ασήμι 999° και χρυσό 24Κ. Ενώ το αγιογραφημένο μέρος φιλοτεχνείτε πάνω σε καμβά σύμφωνα με την παραδοσιακή μέθοδο της Βυζαντινής αγιογραφίας.

Διαστάσεις: 20×24

Παναγία η Γλυκοφιλούσα

80,00 

Αγιορείτικη Μεταξοτυπία, Κορνίζα-Τζάμι, Σκήτη Αγίας Άννης

Διαστάσεις: 23×28 εκ.

Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης

25,00 

Ξυλόγλυπτη εικόνα (σκαλιστή), Βυζαντινής – Ορθόδοξης νοοτροπίας, με τον Άγιο Σιλουανό τον Αθωνίτη

Διαστάσεις 14×33 εκ.

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΜΕΝΤΑΓΙΟΝ ΑΠΟ ΑΣΗΜΙ925 ΜΕ ΛΑΠΙΣ ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙ

90,00 

ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ (6907367788) ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ALPHA BANK: GR1601403000300002002039991

ΣΚΑΛΙΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΕΝΤΑΓΙΟΝ ΑΠΟ ΑΣΗΜΙ925 ΚΑΙ ΕΠΙΧΡΥΣΩΣΗ Κ18

80,00 

ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ (6907367788) ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ALPHA BANK: GR1601403000300002002039991

Μενταγιόν Αγία Βαρβάρα

21,00 

Ασημένιο μενταγιόν 925° επιχρυσωμένο περιμετρικά, με την Αγία Βαρβάρα στην μπροστινή πλευρά και ευχή προς την Αγία στην πίσω πλευρά

Διαστάσεις σταυρού: 1,7×2,1 εκ.

ΠΑΙΔΙΚΟ ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙ ΑΣΗΜΙ925 ΜΕ ΣΜΑΛΤΟ

25,00 

ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ (6907367788) ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ALPHA BANK: GR1601403000300002002039991

Ξύλινο Κουτί Ορθογώνιο 2

36,00 

Ξύλινο κουτί σε σχήμα ορθογώνιου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως λιβανοθήκη, λειψανοθήκη ή ως αποθηκευτικός χώρος για κάρτες ή οτιδήποτε

Πίσω στη λίστα