Επίκαιρα

Τὸ Βατικανὸν εἶχεν ἐπικηρύξει τοὺς Ἕλληνας ἐπαναστάτας!

ΤΗΝ ΙΔΙΑ καὶ χειρότερη στάση κράτησε καὶ τὸ Βατικανό, τὸ ὁποῖο ἔδινε ἐντολὲς στοὺς παπικοὺς τῆς Ἑλλάδος, νὰ σαμποτάρουν τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση καὶ μάλιστα, ἐπικήρυξε τοὺς Ἕλληνες Ἀγωνιστές! Δεῖτε δύο μαῦρες ἀναφορές: «Οἱ εἰδικὲς ὁδηγίες τῆς Segretaria de Stato (Ὑπουργεῖο

Ἐξωτερικῶν τοῦ Βατικανοῦ) πρὸς τὸν Γενικὸ Πρόξενο στὰ Ἑπτάνησα Catio de Ribas – Pieri (13/25 Νοεμβρίου 1821) ἔλεγαν καὶ τὰ ἑξῆς: “Ἡ Φροντὶς τὴν ὁποίαν πρέπει νὰ ἔχετε, συνίσταται κυρίως εἰς τὴν διαπίστωσιν, ἂν ἐντὸς τῶν πλοίων εὑρίσκονται πρόσωπα ἀνατρεπτικῶν ἰδεῶν, ἐρχόμενα εἰς τὰ παπικὰ κράτη μὲ σκοπὸν νὰ προβοῦν εἰς πρσηλυτισμὸν ὑπὲρ τῆς ὑποθέσεώς των καὶ ἐν συνεχείᾳ νὰ ἐπιτύχουν βοήθειαν πρὸς τοὺς ἀγωνιζόμενους Ἕλληνας εἴτε χρηματικῶς εἴτε διὰ τῆς συμμετοχῆς εἰς τὰς τάξεις των κατὰ τὸν ἀγῶνα ὡς συνέβη εἴς τινα κράτη τῆς Γερμανίας”. (σ.σ. προφανῶς διέταζε νὰ συλλαμβάνονται καὶ νὰ παραδίδονται στοὺς Τούρκους)! Ὁ Ἄγγλος Λόρδος Stαngford σὲ ἀναφορά του πρὸς τὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν τῆς Ἀγγλίας (25 Μαΐου 1822) ἀναφέρει: “Ἡ Γερουσία τῆς Κορίνθου ἔστειλε γράμμα στοὺς καθολικοὺς ἱεράρχες τῆς Νάξου, συνιστώντας ἑνότητα καὶ φιλία μὲ τοὺς Ἕλληνες ἀδελφοὺς καὶ καλώντας τὸν Ἀρχιεπίσκοπο νὰ μεταβεῖ στὴν Κόρινθο. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἀπάντησε ὅτι διαταγὲς δέχεται μονάχα ἀπὸ τὸν πνευματικό του ἀρχηγὸ (τὸν Πάπα) ἢ τὸν νόμιμο ἡγεμόνα του (τὸν βασιλιὰ τῆς Γαλλίας)” (Public Record Office, F. 0,78, τ.108)» (Ἱστ. Ἀκτῖνες)! Γιὰ τοῦτο δὲν πρέπει νὰ ἔρθει στὴν Ἑλλάδα μας ὁ κ. Μπεργκόλιο, φορώντας τὸ ἰησουίτικο ὑποκριτικό του προσωπεῖο τῆς «ἀγάπης», γιὰ νὰ παραστήσει τὸν τιμητὴ τῆς κορυφαίας ἐθνικῆς μας ἐπετείου!

πηγή