Ορθοδοξία

Τι είπε η Αυρηλία, η θυγατέρα του Ποντίου Πιλάτου στον πατέρα της για την συνάντησή της με την Παναγία μας

Υπάρχει μιά επιστολή πού παρουσιάζει Τήν Παναγία μας. Είναι μία μαρτυρία πού έχει σχέση μέ τήν θυγατέρα τού Ποντίου Πιλάτου, τήν Αυρηλία, ή οποία συνάντησε κάποτε τήν Παναγία μας στό δρόμο καί τής προξένησε πολύ μεγάλη εντύπωση, χωρίς νά ξέρει ποιά είναι ή Παναγία.
Καί σέ μιά συζήτηση μετά τού ιδίου τού υιού τού βασιλέα τής Ιουδαίας Ηρώδου, είπε για Τήν Παναγία ποιητικώς τά εξής:
🌿🥀🌿🥀🌿🥀🌿🥀🌿🥀🌿🥀🌿

«Πρίν τού ηλίου δύοντος τό φώς τό τρέμον πέση,
γυνή τίς μέ υπήντησε τήν ηλικίαν μέση.
Σιτόχρους, κυανόφθαλμος, ξανθόκομος, ωραία,
τώ σώματι ανάστημα θεά γιγαντιαία.
Εφέρει δέ ιμάτια λευκότερα Ναρκίσσου,
καί μύρα ευωδίαζε καί ρόδα παραδείσου.
Καί πόθεν αύτη έκθαμβος ηρώτησα, καί ποία;
ή Μήτηρ αύτη Τού Χριστού, μέ είπαν ή Μαρία.
Τήν επανείδα πίστευσε στό μέτωπο ώς κρίνο,
επέλαμπε διάδημα ηλιακών ακτίνων».
🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿
Ταίς πρεσβείες Τής Θεοτόκου, Σώτερ σώσον ημάς.🥀