Ορθοδοξία

Τι πρᾶγμα εἶναι ἡ φιλαργυρία ἠρώτησαν κάποτε ἕνα Γέροντα Ἀσκητήν

Ἐκεῖνος τότε ἓδωσε τὴν ἑξῆς ἅπάντησιν;
– Φιλαργυρία εἶναι τὸ νὰ μὴ ἔχῃς ἑμπιστοσύνην εἷς τὸν Θεόν, ὅτι φροντίζει διὰ σέ· τὸ νὰ μὴ ἑλπίζῃς πλέον εἰς τὰς ὑποσχέσεις τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ νὰ ἀγαπᾷς τὰς ἡδονάς..
Εὐεργετινός
(Τόμος Δ΄ σελ, 54)

Γεια σας

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε εκπληκτικό περιεχόμενο στα εισερχόμενά σας, ένα κάθε εβδομάδα.

Δεν στέλνουμε spam!