Ρώσος επίσκοπος για την άφιξη του εμβολίου…..

Vladyka Vitaly wrote:

“To everyone… the fateful question will be put to them: who are you with?

With Christ or with demons?

And there won’t be any place for a spiritual neutrality – it will no longer be possible to remain as if on the sidelines…

The choice is simple and clear:

Light or darkness, Christ or Belial…

A great multitude of Orthodox Christians will not be able to endure such a searing trial and will fall mightily…

The only ones left will be those with unhypocritical love for Christ, loyal to Him even unto death…”

Mετάφραση

Vladyka Vitaly έγραψε: «Σε όλους… η μοιραία ερώτηση θα τους τεθεί: με ποιον είσαι; Με τον Χριστό ή με δαίμονες; Και δεν θα υπάρξει μέρος για πνευματική ουδετερότητα – δεν θα είναι πλέον δυνατό να παραμείνουμε σαν στο περιθώριο… Η επιλογή είναι απλή και σαφής: Φως ή σκοτάδι, Χριστός ή Belial… Ένα μεγάλο πλήθος ορθόδοξων χριστιανών δεν θα είναι σε θέση να υπομείνει μια τόσο σκληρή δίκη και θα πέσει δυνατά… Οι μόνοι που θα απομείνουν θα είναι εκείνοι που δεν έχουν υποκριτική αγάπη για τον Χριστό, πιστούς σε αυτόν ακόμη και μέχρι θανάτου… »

πηγή

Σας προτείνουμε

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp