Άγγελοι απαστράπτοντες, οβρυζότεροι χρυσού, επτά αρχάγγελοι, οι ανώτατες τάξεις των Ασωμάτων:

Μιχαήλ, η ρομφαία κατά των εχθρών- αποδίδει τη δίκαιη αντίδοση στους Θεομάχους.
Γαβριήλ, ο αγγελιαφόρος της ενανθρωπήσεως του Θεού- ο θαυμαστός διαμεσολαβητής της σωτηρίας των ανθρώπων.
Ραφαήλ, πυρφόρος σαν άλλος ήλιος, καθυπουργεί την Αγία Τριάδα-είναι ο ταχύς θεραπευτής μυρίων Ανθρωπίνων δεινών.
Ουριήλ, ακτινοβόλο φως τού Θεού, φωταγωγεί ευτόνως τις ανθρώπινες ψυχές.
Σαλαθιήλ, ο διαβιβαστής των προσευχών- τις οδηγεί στον Θρόνο τού Θεού.
Ιεγουδιήλ, ο μεγαλύνων τον Παντοδύναμο, προτρέπει σε δοξολογία τούς πιστούς.
Βαραχιήλ, ο διανέμων στους ανθρώπους, σύμφωνα με τις ανάγκες ενός εκάστου, τις ευλογίες του Θεού!

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ