Δρ. Σουχαρίτ Μπάκντι: Πρέπει να απομακρυνθούμε από τον ΠΟΥ και να ξεσηκωθούμε ενωμένοι!

Οι απατεώνες Υγείας καί η Δυαρχία Θανάτου οφείλουν νά λογοδοτήσουν καί νά πληρώσουν, γιά τό θανατικό που σκορπούν εδώ καί αιώνες. Η Αλήθεια καιρός νά συνεργαστεί μέ τήν Ιστορία.
” 31 ῎Ελεγεν οὖν ὁ ᾿Ιησοῦς πρὸς τοὺς πεπιστευκότας αὐτῷ ᾿Ιουδαίους· ἐὰν ὑμεῖς μείνητε ἐν τῷ λόγῳ τῷ ἐμῷ, ἀληθῶς μαθηταί μού ἐστε, 32 καὶ γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν, καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς. ” (Ιν. η’)