Έχετε τελείως άδικο, όταν λέγετε καί σκέφτεστε ότι οι “καλοι άνθρωποι” μεταξύ τών άθεων καί μουσουλμάνων θά σωθούν, δηλαδή θά έλθουν σέ κοινωνία μετά τού Θεού.

Οι Εβραίοι ερώτησαν τόν Κύριο: <Τί ποιώμεν ίνα εργαζώμεθα τά έργα τού Θεού;>.
Καί ο Κύριος τούς αποκρίθηκε: <Τούτο εστιν τό έργον τού Θεού, ίνα ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ εις όν απέστειλεν Εκείνος >.
ΠΙΣΤΙΣ !!!
Αυτή υπήρξεν ανέκαθεν η συνεχής διδασκαλία τής αληθούς Εκκλησίας, τής Παλαιάς καί τής Καινής Διαθήκης.
Η Εκκλησία απ’ αρχής δέν γνώρισε παρά ένα μονάχα μέσον Σωτηρίας.
Τόν ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΛΥΤΡΩΤΗ!!

Αγίου Ιγνατίου Μπριαντσανίνωφ.