• PD.978-618-5197-51-3
  Τα μυστικά του καιρού
  Πίσω από τις σελίδες ενός κρυμμένου ημερολογίου Συγγραφέας: Ηλίας Λιαμής Εικαστική δημιουργία: Νεκτάριος...
 • PD.9544779
  Μοναστηριακό κερί από αγνό κερί μέλισσας - Νο 0
  Κεριά Εκκλησίας από αγνό Μελισσοκέρι σε μέγεθος νούμερο 0. Το ύψος των κεριών σε αυτό το νούμερο ανέρχεται...
 • Χαρμολύπη
  Χαρμολύπη
  Συλλογικό έργο - Κλασσικά διηγήματα μεγάλων συγγραφέων 9 σημαντικοί συγγραφείς μοιράζονται τη δική τους...
 • Ο-εαυτός-μας-και-ο-άλλος
  Ο εαυτός μας και ο άλλος
  Στοχασμοί για τις ανθρώπινες σχέσεις Συγγραφέας: Μητροπολίτης Αντώνιος του Σουρόζ (Anthony Bloom) Ανθολόγηση...
 • ΣΗΜΑΙΑ-ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ
  Σημαία Βυζαντινή
  Βυζαντινή σημαία από ειδικό πολυεστερικό σημαιόπανο με διπλές ραφές.

Ένας ακόμα Άγιος μιλά για την Αναλαμπή…

Οσίου Ιωάννη του Χοζεβίτη

~ Στά χρόνια του εσχάτου αιώνος θά παύσουν οί πνευματικοί ποιμένες νά φροντίζουν γιά τό ποίμνιο άκολουθώντας τό κοσμικό ρεύμα. Τήν σκολιά όδό θά βαδίζουν,αφήνοντας τόν πατερικό δρόμο καί δέν θά ψάλλουν στά πρόβατα μέ τήν ποιμενική φλογέρα. Θά καύσουν μέ τήν «πρόοδο» τήν πνευματική μάνδρα κι ό καπνός θά προξενεί τήν αίρεση του παπικού δόγματος. Τότε ό κόσμος μέ τήν επιστήμη θά κάνη πολλές έφευρέσεις καί δέν θά ύπάρχη σ’αύτήν ή πίστις,ούτε ό φόβος τοϋ Θεοϋ.
Ό απλοϊκός λαός άπό τόν φόβο τών αιωνίων βασάνων θά φυλάγει μέ άκρίβεια τις θείες εντολές. Άλλά ζώντας στήν άναρχία χωρίς πνευματικούς όδηγούς θά μισηθούν άπό τήν εξουσία καί πολλοί θά φυλακισθούν. Μέ θερμό ζήλο θά έπιδίδωνται στά καλά καί ταπεινά έργα θεωρούμενοι άπό τόν κόσμο ότι έχασαν τά μυαλά των. Ή άνθρώπινη σοφία είδωλα θά λατρεύσει κοσμικά καί ό άσύδοτος κόσμος θά τά χρησιμοποιήσει ως μέσα σωτηρίας.
Θά κουρεύουν γένεια καί μαλλιά καί τά ένδύματά των θά κοντύνουν κι όλους στ’άλήθεια τούς νόμους σύμφωνα μέ τήν μόδα θά θεσπίσουν. Δέν θά ύπάρχει ντροπή στούς νέους ούτε στά άδέλφια μεταξύ των άγάπη,ένώ ή μόδα θά παρασύρει όλους τούς άκολάστους ανθρώπους. Τότε ό Θεός μέ άηδία θ’ άντικρύσει τούς θνητούς καί πολλούς θά στερήσει τής ζωής,όπως κάποτε μέ τούς Σοδομίτας. Τότε ή γή δέν θά καρποφορεί καί οί δουλειές θά λιγοστέψουν διότι πολλοί θά πιστεύουν στόν σατανά ως σύντροφο τής έλεύθερης ζωής τους! Τότε θά βράζει ό κόσμος σάν ένα καζάνι στήν φωτιά καιόμενος άπό τήν τυφλή οργή και ειρήνη σ’αυτόν δέν θα υπάρχει.

Οί μεγάλοι καί φοβεροί πόλεμοι θά’ναι πυκνοί σάν κρίκοι αλυσίδας άλλά ό τρομερώτερος άπ’όλους θά είναι ό τών έπτά κρατών στό Βυζάντιο! Οί πολιτισμένοι λαοί, όταν πολύ θά προοδεύσουν,σάν πεινασμένα θηρία μεταξύ των θά σπαράζωνται.
Θά φτιάξουν αύτά τά πετούμενα μέ τήν ούρά των σάν τού σκορπιού καί μεγάλη σύγχυσις θά γίνη,όπως στόν πύργο τής Βαβέλ. Τότε θά κατασκευασθούν φοβεροί δράκοντες άπό μέταλλο σκορπίζοντας τόν όλεθρο άπό τό στόμιο των καί καπνό μέ θανατηφόρο δηλητήριο.

Ζωντανοί μόνο τό ένα τρίτο άπ’όλο τόν κόσμο θά γλυτώσουν ένώ οί άλλοι μέ θάνατο στόν έσχατο πόλεμο θά τελειωθούν! «Αγγελος έξ ούρανού» θά έλθη κράζοντας μέ δυνατή φωνή νά σταματήση τό μακελειό τών δυνάμεων στήν Κωνσταντινούπολη Έκεί οί άγγελοι θά δώσουν τόν θρόνο τού Βυζαντίου σ’έναν άγιο καί ειρηνικά όλοι θά ύπακούουν μή έχοντας πόλεμο στήν γή. Τότε ή Όρθοδοξία σ’όλο τόν κόσμο θά άκτινοβολήσει,θά άφανισθεί ή κακία καί μεγάλη αγάπη θά ύπάρχει!

Από το βιβλίο: «Ό Βίος καί τά ποιήματα του Όσίου Ιωάννου τον Χοζεβίτου 1913-1960» Μετάφρασις: Μον. Δαμασκηνός Γρηγοριάτης, 1984