Έρχεται η οργή του Θεού… Πολύ σύντομα θα πέσει η αυλαία στο ψευτο-ρωμαίικο

Πολὺ σύντομα θὰ πέσει ἡ αὐλαία στὸ ψευτο-ρωμαίικο πού κυβερνᾶ τὴν Ἑλλάδα καὶ θὰ γευτοῦμε θεῖες οὐράνιες εὐλογίες καὶ «θεϊκὲς λιακάδες»

Ἡ Νέα Τάξη Πραγμάτων καὶ οἱ ἐγκάθετες σ’ αὐτὴν κυβερνήσεις, ὅπως ἡ ἑλληνικὴ ἔχει ἐδῶ καὶ πολὺ καιρὸ περάσει τὶς κόκκινες γραμμὲς ποὺ ἔχει θέσει ὁ τριαδικὸς Θεὸς γιὰ τὴν εὔρυθμη λειτουργία τοῦ πλανήτη. Στὴν οὐσία κάνουν τὸ ἴδιο λάθος μὲ ὅλους αὐτοὺς ποὺ ὕψωσαν τὸν πύργο τῆς Βαβέλ, ὁ ὁποῖος συνιστοῦσε εὐθεία ἀμφισβήτηση τοῦ Θεοῦ! Συνειδητὰ ἔχουν καταστεῖ τυφλὰ ὄργανα τοῦ μισόκαλου ἀμφισβητώντας τὴν παρουσία τοῦ Θεοῦ, ἐνῶ ταυτόχρονα ἐπιχειροῦν συστηματικὰ νὰ καταργήσουν τὴ διαθήκη καὶ τὸ νόμο Του. Ἔχουν καλλιεργήσει τὴ δαιμονικὴ ψευδαίσθηση ὅτι εἶναι κυρίαρχοι τοῦ κόσμου, ἐνῶ καλλιεργοῦν τὴν ἀπατηλὴ εἰκόνα ὅτι κινοῦν τὰ νήματα τῆς οἰκουμένης καὶ τῆς ἱστορίας! Λησμονοῦν ὡστόσο, τὴ διαχρονικὴ ρήση τοῦ ψαλμωδοῦ Δαυὶδ «ἔτι τῆς βρώσεως οὔσης ἐν τῷ στόματι αὐτῶν καὶ ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἀνέβη ἐπ’ αὐτοὺς» (77ος ψαλμός)!
Ὁ πρωθυπουργὸς Κυριάκος Μητσοτάκης δυστυχῶς ἀνήκει στοὺς ἀνωτέρω. Ὄχι μόνο δὲν μετανόησε μετὰ τὸν ἀφορισμὸ-προειδοποίηση ἀλλὰ συνέχισε ἀπτόητος νὰ προκαλεῖ τὸν οὐρανό! Δὲν κατανόησε ὁ καημένος τὰ πολλαπλὰ μηνύματα τοῦ Θεοῦ. Πλημμύρες, πυρκαγιές, δυστυχήματα, και πλειάδα δεινῶν ἀπέβλεπαν νὰ κάμψουν τὴν φαρισαϊκὴ περηφάνιά του. Ἐπιμένει νὰ τρέφει τὴν ἀπατηλὴ πεποίθηση, ὅτι εἶναι ὁ πιὸ πετυχημένος πρωθυπουργός!!! Θεωρεῖ ὅτι ἐπὶ τοῦ παρόντος δὲν δύναται κανεὶς νὰ τὸν μετακινήσει ἀπὸ τὸν ἐπίγειο θρόνο του! Μειδίασε μάλιστα ὅταν ὑπουργὸς τῆς κυβέρνησης τοῦ μετέφερε λόγια γνωστοῦ γέροντα Ἁγιορείτη, ὁ ὁποῖος τὸν χαρακτήρισε ὡς τὸν χειρότερο πρωθυπουργὸ ποὺ εἶχε ἡ Ἑλλάδα ἀπὸ τότε ποὺ ἐλευθερώθηκε ἀπὸ τοὺς Ὀθωμανούς.
Εἶναι ἡλίου φαεινότερο ὅτι ὁ πρωθυπουργὸς μας βρίσκεται στὸ ζενὶθ τῆς ἐπίγειας δόξης του!!! Διέπραξε καὶ ἐμμένει νὰ διαπράττει ὡστόσο κατὰ τὸ παράδειγμα τῶν ἀρχόντων τοῦ Ἰσραὴλ ποὺ ἐνέπαιξαν μέσω τοῦ Μωϋσῆ τὸν Θεό, τὰ ἴδια ἀκριβῶς σφάλματα. Καὶ πολὺ σύντομα φοβᾶμαι ὅτι θὰ ἔχει τὴν τύχη ποὺ καὶ ἐκεῖνοι εἶχαν… Κόκκινη γραμμὴ λ.χ. γιὰ τὸν τριαδικὸ Θεὸ ἀποτελεῖ ἡ νόθευση τοῦ εὐαγγελικοῦ λόγου, ἡ λεηλασία τῆς ἀλήθειας, ἡ βεβήλωση τῶν ἱερῶν καὶ ὁσίων τῆς ὀρθόδοξης πίστης, ἡ ἔμμεση διδαχὴ τῆς ἀνηθικότητας στὰ παιδιά μας. Γιὰ τὴν παροῦσα λοιπόν κυβέρνηση ὅλα τὰ ἀνωτέρω ἀποτελοῦν προτεραιότητες στὸ ἐπιζήμιο γιὰ τὸ ὀρ- θόδοξο γένος τῶν Ἑλλήνων δρόμο ποὺ ἔχει χαράξει. Νὰ εἶναι λοιπὸν ἕτοιμος σύμφωνα μὲ τὰ ὅσα διαχρονικὰ διδάσκει τὸ Ψαλτήριο νὰ πέσει ἀπὸ τὸ θρόνο του καὶ νὰ παραδώσει τὴν ἐξουσία ἀπὸ κάποιο συνταρακτικὸ γεγονὸς ποὺ ἐπ’ οὐδενὶ θὰ δύναται νὰ διαχειρισθεῖ. Ὁ κρότος δὲ τῆς πτώσης του, ὅπως λέγει σύγχρονος γέροντας ἀσκητὴς θὰ ἀκουσθεῖ σὲ ὁλάκερο τὸν πλανήτη. Θὰ σηματοδοτεῖ μάλιστα τὸ ὁριστικὸ τέλος τοῦ ψευτο-ρωμαίικου. Μάταια ἐπιχειρήσαμε νὰ ἐκμαιεύσουμε τί ἐννοοῦσε ὁ γέροντας! Τὸ μόνο ποὺ μᾶς εἶπε εἶναι πὼς σύντομα, πολὺ σύντομα τὰ ἡνία τῆς χώρας θὰ ἀναλάβει οἰκουμενικὴ κυβέρνηση.
Ὁ γάμος τῶν ὁμοφυλοφίλων καὶ ἡ υἱοθεσία παιδιῶν ἀπὸ ὁμόφυλα ζευγάρια ἀλλὰ καὶ ἡ προώθηση τῆς τεχνητῆς νοημοσύνης στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία καὶ ἰδίως στὴν ἐκπαιδευτικὴ κοινότητα ὡς φαίνεται ἦταν οἱ σταγόνες ποὺ ξεχείλισαν τὸ ποτήρι τοῦ ἔμμεσου διωγμοῦ ποὺ ἔχει κηρύξει κατὰ τῆς Ὀρθοδοξίας. Εἶχαν προηγηθεῖ τὸ κλείσιμο τῶν Ἱερῶν Ναῶν καὶ ἡ ἐκστρατεία ἐμβολιασμοῦ μὲ ἀδόκιμα σκευάσματα. Ἐπίσης ἡ παραχώρηση τῆς ἱστορίας τῆς Μακεδονίας στοὺς γυφτο-σκοπιανοὺς γείτονές μας, ἡ διατήρηση τοῦ νομοσχεδίου κατάργησης τῆς ποινικῆς δίωξης στὴν βλασφημία τῶν θείων, ἡ καθιέρωση μαθήματος σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης ὡς ἀφετηρία προώθησης τοῦ ἀφύσικου καὶ ἀνώμαλου στὰ σχολεῖα, ἡ ποικιλότροπη κυβερνητικὴ ἐνίσχυση τῆς κοινότητας τῶν ΛΟΑΤΚΙ, οἱ πιέσεις στὴν Ἱεραρχία ἀποδοχῆς τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ οὐκρανικοῦ μορφώματος. Καὶ τώρα ἡ ἐπιχειρούμενη μοιρασιὰ τοῦ Αἰγαίου…
Σὲ ὅλες αὐτὲς τὶς ἀποτρόπαιες ἐγκληματικὲς πράξεις του ὁ μισόκαλος τὸν ἐπαινοῦσε καὶ τὸν ἐπιβράβευε καλλιεργώντας του περαιτέρω τὴν περηφάνια του. Ὁ οὐρανὸς ταυτόχρονα κάθε φορὰ ἔδιδε ὄχι μόνο τρανταχτὰ μηνύματα ἀλλὰ καὶ πολλὲς εὐκαιρίες μετάνοιας. Ἡ σκληροκαρδία ὅμως τοῦ νῦν πρωθυπουργοῦ δὲν ἄφηνε καμία δίοδο εἰσόδου θείου φωτός. Τώρα, ὅπως προανήγγειλε ὁ γέροντας ἔρχεται ὁ λογαριασμὸς τῶν πολλαπλῶν ἀνομιῶν του. Βέβαια ἐκεῖνος ἐπιμένει νὰ ὑποστηρίζει ὅτι βρίσκεται στὴ σωστὴ πλευρὰ τῆς ἱστορίας, αὐτὴ δηλαδὴ τῶν ἐκφραστῶν τοῦ μυστηρίου τῆς ἀνομίας, ποὺ ἀποτελοῦν τὸ συνονθύλευμα τῆς Νέας Τάξης.
Ἤδη γιὰ τὴν πλευρὰ αὐτὴ τῆς ἱστορίας ἦρθε στὴν Οὐκρανία ἡ πρώτη τρανταχτή ἥττα. Στὰ οὐκρανικὰ ἐδάφη ὡς λέγεται ἐξελίχθηκε ἡ δεύτερη φάση τῆς παγκοσμιοποίησης, μετὰ ἀπ’ αὐτὴν τῆς τεχνητῆς-κατασκευασμένης πανδημίας τοῦ κορωναϊοῦ. Ἐκεῖ οἱ θιασῶτες τῆς παγκοσμιοποίησης ὑπέστη- σαν συντριπτικὴ ἥττα καὶ γεύτηκαν τὴν πρώτη ἀποτυχία τῶν σχεδίων τους. Μὲ τὴν οὐρὰ τώρα στὰ σκέλια μεταβαίνουν στὶς διαπραγματεύσεις μὲ τὴ Μόσχα ἐγκαταλείποντας ὁριστικὰ τὸ σχέδιο δημιουργίας νατοϊκῶν βάσεων στὸ ὑπογάστριο τῆς Ρωσίας! Εὐελπιστοῦν ὡστόσο ὅτι θὰ ἀνταλλάξουν τὴν παραχώρηση ἐδαφῶν στὴ Ρωσία μὲ τὴν οὐδετερότητά της στὴ τρίτη φάση τῶν σχεδίων τους, τὴν ἐπίθεση στὸ Ἰρὰν, ἡ ὁποία δὲν φαίνεται νὰ καθυστερήσει περαιτέρω.
Ἡ Ρωσία ὡστόσο δὲν λησμονᾶ ὅτι τὰ drones τοῦ Ἰρὰν ἄλλαξαν ἄρδην τὶς στρατιωτικὲς ἐπιχειρήσεις της στὴν Οὐκρανία. Καὶ φυσικὰ δὲν θὰ ἀφήσει τὴ Νέα Τάξη νὰ πραγματοποιήσει ἀνεξέλεγκτα τὰ σχέδιά της στὴ Μ. Ἀνατολή! Ἔχει πλέον ἀποκτήσει τεράστια πολεμικὴ ἐμπειρία καὶ μπορεῖ νὰ ἀνταπεξέλθει σὲ ὅτι τῆς ζητηθεῖ. Ὅπως λένε στὴν Πολεμικὴ μας Ἀεροπορία βρισκόμαστε στὴν ὥρα μηδὲν γιὰ τὶς ἐπιχειρή- σεις ΝΑΤΟ, ΕΕ καὶ Ἰσραὴλ στὴ Μ. Ἀνατολή.
Τὸ ἀγκάθι τῆς Τουρκίας τοῦ Ἐρντογᾶν ἀπομένει λίαν προσεχῶς νὰ καθαρίσουν ὥστε νὰ ἐλευθερωθεῖ τὸ πεδίο δράσης τους. Λογαριάζουν ὡστόσο χωρὶς τὴν ρωσικὴ ἀρκούδα, ἡ ὁποία δὲν θὰ διστάσει νὰ ἐπέμβει παντὶ τῷ τρόπω γιὰ νὰ μὴν ἀπολέσει συμφέροντα στὴν εὐρύτερη περιοχή. Κι αὐτὴ τὴ φορὰ ἡ ρωσικὴ ἀρκούδα δὲν ἀποκλείεται νὰ βρυχᾶται μέ… συμβατικὰ πυρηνικά!
Μέσα σὲ κλίμα λοιπόν πολλαπλῶν ἐπικείμενων γεωπολιτικῶν ἀλλαγῶν καλούμαστε νὰ γιορτάσουμε τὰ Χριστούγεννα, τὰ ὁποῖα ἀποτελοῦν ἄλλη μία εὐκαιρία γιὰ νὰ ἀκολουθήσουμε τὴν ὁδὸ τῆς μετανοίας. Γιατί αὐτὴ τὴ φορὰ στὴν κάθαρση ἐξ οὐρανοῦ νὰ εἶστε βέβαιοι πὼς θὰ καοῦν μόνο τὰ ξερὰ (ἀμετανόητοι) καὶ ὄχι τὰ χλωρὰ (μετανοοῦντες)! Θαρσεῖτε Χρι-στιανοί! Καλὸ εἶναι νὰ θυμάστε τὴ ρήση τοῦ Ἁγίου Παΐσιου πὼς μετὰ τὴν μπόρα τὴ δαιμονικὴ ἔρχεται ἡ λιακάδα ἡ θεϊκή.
Συντακτικὴ ὁμάδα Σ. Ο