«Γονέας α’ και Γονέας β’ » ; Ευχαριστούμε, δεν θα πάρουμε! (Γονέας επέστρεψε «διορθωμένη» την Υπεύθυνη Δήλωση που του ζητήθηκε…)

Οι γονείς αντιστέκονται. Γονέας στον Βόλο επέστρεψε στο σχολείο στης κόρης του κάπως «διορθωμένη» την Υπεύθυνη Δήλωση που του ζητήθηκε. 
Δεν αποδέχτηκε την δόλια αποικοδόμηση των παραδοσιακών ανθρωπίνων αξιών μας.