Η Ε.Ο.Κ. θα επιβάλλει την γνώμη του Θηρίου της Αποκαλύψεως & θα εξαλείψει την Εθνική προσωπικότητα των κρατών – μελών και ιδιαίτερα της αγαπητής μας Πατρίδος

Η ΒΡΥΞΕΛΕΣ ΤΟ ΥΠΕΡΚΡΑΤΟΣ ΘΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΘΑ ΕΞΑΛΕΙΨΗ

ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ

Τὸ ἑπτακέφαλο καὶ δεκακέρατο θηρίο τῆς Ἀποκαλύψεως εἰς τὶς μέρες μας δὲν εἶνε ἄλλο ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκη Οἱκονομική Κοινότητα (Ε.Ο.Κ.)

«…Ὁ λόγος ἐδῶ δὲν θὰ εἶνε περὶ Ἀντιχρίστου, τῶν προδρόμων καὶ τῶν ὀργάνων αὐτοῦ, διότι πρὸ ἐμοῦ ἐλάλησαν καὶ ἔγραψαν περὶ αὐτοῦ.

Τόσον μόνο θὰ εἴπωμεν ἐδῶ, ὅτι ὑπὸ ἑρμηνευτῶν καὶ ξένων ἀκόμη, ἔχει λεχθῆ ὅτι τὸ ἑπτακέφαλο καὶ δεκακέρατο θηρίο τῆς Ἀποκαλύψεως εἰς τὶς μέρες μας δὲν εἶνε ἄλλο ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκη Οἱκονομική Κοινότητα (Ε.Ο.Κ.).

Ἡ Ε.Ο.Κ. ὑπερκράτος -θηρίο ἔχον ἀντὶ κέρατα τὸ σύνολο τῶν κρατῶν –  μελῶν, ἕνα ἐξ αὐτῶν εἶνε ἴδη καὶ ἡ Ἑλλάς. Πρωτεύουσα τοῦ ὑπερκράτους, τὸ ὁποῖο θὰ συγχωνεύσῃ καὶ θὰ ἐξαλείψῃ τὴν ἐθνικὴ προσωπικότητα τῶν κρατῶν – μελῶν καὶ ἰδιαίτερα τῆς ἀγαπητῆς μας πατρίδος μὲ ἔνδοξο ἱστορία αἰώνων καὶ χιλίετηρίδων, θὰ εἶνε οἱ Βρυξέλες.

Ἀπὸ ἐκεῖ θὰ διοικῆται ὁλόκληρη ἡ γηραιὰ ἤπειρος τῆς Εὐρώπης, ἐμφανιζομένη ὡς ὑπολογίσιμη δύναμις, ἱκανὴ ν’ ἀνταγωνισθῇ πρὸς τὰς μεγάλας λεγομένας δυνάμεις τῆς Δύσεως καὶ τῆς Ἀνατολῆς.

Ἐγκέφαλος δὲ τῆς Ε.Ο.Κ. θὰ εἶνε τὸ ἐν Βρυξέλλαις τεράστιον μεγαθήριον κομπιοῦτερ, τὸ ὁποῖο θὰ φέρῃ ἐπι τῆς ράχεως του τὸν ἀριθμὸ τοῦ Ἀτιχρίστου 666.

Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

Βιβλίο «ΚΑΙΡΟΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ», ἐκδοση 1991, σελ. 103-104

πηγη: augoustinos-kantiotis.gr
https://panagia-ierosolymitissa.blogspot.com/2023/10/blog-post_694.html