Η γενιά της Μετανοίας, θα το δει το Ποθούμενο

Κωνσταντινούπολη! Θερμαίνεις στα υπόγεια τον Κοιμώμενο Βασιλιά!