Μακαρία η γενεά που έχει μέσα της πολλούς δικαίους…

Υπάρχουν σέ όλες τίς γενεές έκείνοι πού λατρεύουν τόν Κύριο άλλιώς δέν θά ύπηρχε ό κόσμος.

Διότι, λέει ό Κύριος, άν τό άλάτι χάσει τή δύναμή του μέ τί θά άλατισθεί;

Δέ χρησιμεύει πιά σέ τίποτε, παρά νά πεταχθεί έξω καί νά τό πατούν οί άνθρωποι.

Έπειδή στά Σόδομα δέ βρέθηκε άπό αύτή τή μερίδα, παρά ένας μόνο, καταστράφηκαν σέ μιά στιγμή.

Άλλά ούτε άκόμη, όταν ό δίκαιος ήταν μαζί τους, έξαπέλυσε έναντίον τους τήν όργή Του τό παντοδύναμο χέρι,παρά μόνον όταν πηρε καί αύτόν άπό άνάμεσά τους.

Γι’ αύτό είναι μακαρία ή χώρα, είναι μακαρία ή πόλη, είναι μακαρία ή γενεά πού έχει μέσα της πολλούς δικαίους άλλά, καλύτερα, μακαριώτεροι είναι οί ίδιοι οί δίκαιοι, χάρη στούς οποίους σώζεται ό κόσμος,διότι μακαρισμοί καί έπαινοι περιμένουν τούς δίκαιους.

Γι’ αύτό άποβάλλοντας τά έργα πού δέν ταιριάζουν στή δικαιοσύνη, άς δείξουμε ζηλο γιά τόν τρόπο ζωης τών δικαίων, γιά νά κληρονομήσουμε μαζί τους τούς έπαίνους μέ τό νά γίνουμε φώς καί δύναμη καί πόλη τού μεγάλου Βασιλιά, ώστε Αύτός νά είναι τό καύχημά μας, διότι στήν έξουσία του βρίσκονται τά πέρατα της γης.

πηγή “ΕΡΓΑ ΟΣΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ” Τόμος Δ’, σελ. 259·Έκδ. “Τό Περιβόλι της Παναγίας»