Μακαριστός Γέροντας Ευσέβίος Βίττης για το 666

“Ως πολίτες αὐτοῦ τοῦ κράτους, στό ὁποῖο ἀνήκουμε, αὐτῆς τῆς Πατρίδος, πού ἀγαποῦμε καί εἲμαστε πρόθυμοι νά κάνουμε τό πᾶν γιά τήν περαιτέρω πορεία της, ἒχουμε καί ὁρισμένα δικαιώματα. Γιά δικαιώματα δέν γίνεται σήμερα τόσος θόρυβος; Αὐτά καί μόνο δέν προβάλλουν οἱ ἂνθρωποι σήμερα (ποιός θυμᾶται πώς ὑπάρχουν καί κάποιες ταλαίπωρες ὑποχρεώσεις. Ἀλήθεια, τί πρᾶγμα εὶναι αὐτές;). Δικαιώματα ὂχι αὐθαίρετα, ἀλλά δικαιώματα πού ὑποδεικνύονται καί προστατεύονται ἀπό τό βασικό νόμο τοῦ Κράτους, τό Σύνταγμα. Ἀνάμεσα στά δικαιώματα αὐτά συγκαταλέγεται καί ἡ ἐλευθερία τῆς συνειδήσεως, ἡ προστασία τοῦ προσώπου, τό δικαίωμα τῆς ἐλευθερίας σκέψεως καί γνώμης κλπ. κλπ. Δέν ἒχει τό δικαίωμα καμμιά ἐξουσία κρατική νά παραβιάζη αὐθαίρετα αὐτά τά δικαιώματα καί τήν ὁλοκληρία τῆς προσωπικότητος καί κάποιων ἀγαθῶν πού συνδέονται μέ αὐτήν. Ἐδῶ λοιπόν ὑπάρχει εὑρύτατο στάδιο ἀγῶνος γιά τήν προάσπιση τῶν δικαιωμάτων αὐτῶν, ἂν τυχόν γίνη ἀπόπειρα παραβιάσεώς τους καί ἐπιβολῆς καταστάσεων καί πραγμάτων πού καταπατοῦν τό πρόσωπο τοῦ πολίτη.Στό σημεῖο αὐτό ἂς μᾶς γίνουν μιά φορά δάσκαλοι καί οἱ γνωστοί μας λεγόμενοι Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ. Ἂν καί μιά ἀσήμαντη μειοψηφία, βρῆκαν τόν τρόπο μέ τή βοήθεια καί ξένων παραγόντων νά ὑποχρεώσουν τήν Πολιτεία νά σεβαστῆ ὁρισμένες ἀπόψεις τους π.χ. σχετικές μέ τήν ὑποχρέωση τῆς στρατεύσεως μελῶν τους κλπ. Ἂν λοιπόν αύτοί πέτυχαν νά ἀποτελοῦν ἐξαίρεση σέ ἓνα ἱερό καθῆκον, πού ἀπό αὐτό δέν ἐξαιρεῖται κανένας Ἓλληνας – αὐτοί ὡς γνωστόν δέν εἶναι οὒτε Ἓλληνες οὒτε κἂν Χριστιανοί -δέν θά μποροῦσαν συνενωμένες οἱ χριστιανικές δυνάμεις νά ἀσκήσουν πίεση καί στήν κρατική ἐξουσία καί στήν ἐκκλησιαστική διοίκηση νά γίνη ὃ,τι χρειάζεται γιά νά μήν προχωρήσουν στό ΕΚΑΜ μέ βάση στό ἀπαίσιο 666; Ἂλλοι λαοί, ὃπως ξέρουμε, ἀντέδρασαν καί πέτυχαν στόν τομέα αὐτόν νά ὑπχρεώσουν τίς κυβερνήσεις τους νά μήν προχωρήσουν στό ΕΚΑΜ. Δέν πρέπει κι ἐμεῖς νά κάνουμε τό ἲδιο; Τέλος πρέπει νά δείξουμε ἀγωνιστικότητα καί αἰσιοδοξία πίστεως.

Ἱερομ. Εὐσεβίου, “ΟΜΙΛΙΕΣ ΠΝΕΥΜ. ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ, Τόμος Γ΄” .