Μια από τις αιτίες ξαφνικού θανάτου σωματικού-πνευματικού και εγκατάλειψης Θεού είναι η μοιχεία και τα παράγωγα της.

”Και ευξαμένων αυτών καθεσθείς ο Επίσκοπος λέγει αυτώ.
Άκουε και της τετάρτης εντολής.

Φύλασσε την αγνείαν και μη αναβαινέτω επί την καρδίαν σου ΠΕΡΙ ΓΥΝΑΙΚΟΣ ΑΛΛΟΤΡΙΑΣ,ή περί πορνείας τινός,ή περί τοιούτων ονομάτων.
Τούτο γαρ ποιών αμαρτίαν μεγάλην εργάζη,μη ταχέως αφιστών του τιούτου αισχρού φάσματος τον νου σου.
Η γαρ ενθύμησις αυτή Θεού δούλω,αμαρτία μεγάλη εστίν.
Ει δε τις εργάζεται το έργον το πονηρόν τούτο,ΘΑΝΑΤΟΝ ΕΥΑΤΩ ΚΑΤΕΡΓΑΖΕΤΑΙ.

Βλέπε ουν,απέχου από της ενθυμήσεως ταύτης,όπου γαρ σεμνότης και αγνοία κατοικεί,εκεί ανομία ουκ οφείλει αναβαίνειν.Τούτο δε κατορθούται δια πυκνοτέρας και επιπόνου ευχής.Τούτο ουν ποίει και ζήση εις τους αιώνας,αμήν.”

(Διδασκαλίαν Αγίου Αθνασίου του Μεγάλου προς Αντίοχον Δούκα,έκδοσις Σχοινά