Μια συγκλονιστική καταγραφή από το ημερολόγιο του Μεταξά: Πρέπει νά σπουδάσω,…νά βάλω στή θέση τους καί τούς στρατηγούς μου…

Εγγραφὴ 24ης Ὀκτωβρίου 1896
Οἱ προβιβασμοὶ ἔγιναν.Ὅλο ἀνώτεροι.Τὸ πυροβολικὸ τὸ εὐνόησαν πολὺ.Ἀηδίες·
τρώγονται ὅλοι γιὰ τὰ γαλόνια·κανεὶς δὲν ἐργάζεται.Ὅλοι παρουσιάζονται μὲ δικαιώματα.
Ὁ ἄλλος ἔχει δώδεκα χρόνια στὸ στρατὸ ἀνθυπολοχαγὸς. Δηλαδὴ ; Ὥς ἐπὶ τὸ πολὺ, ἐγύριζε δώδεκα χρόνια στοὺς δρόμους, τρώγοντας, πίνοντας καὶ κοιμώμενος. Καὶ αὐτὸ δίνει δικαίωμα σὲ προβιβασμό.
Καὶ πάλι τὶ νὰ εἰπῆ κανεὶς γιὰ τοὺς πυροβολητὰς ; Γλείφουν διαρκῶς τὴν Αὐλὴ γιὰ νὰ ἐπιτύχουν τοὺς προβιβασμούς των.
Ἔχουν δὲ γίνει φορτικώτατοι, μὲ τὴ μεγάλη ἰδέα ποὺ ἔχουν γιὰ τὸν ἑαυτό τους. Εἶναι τὸ πᾶν, άρκεῖ νὰ ἔχη κανεὶς τὸ δικαίωμα νὰ φορῆ γρανάτες στὸ λαιμὸ καὶ καπέλλο μὲ χρυσὰ γαλόνια, μπότες λουστρίνι, μουστάκι στριμμένο. Διότι, ἔξω ἀπὸ μερικὲς ἐξαιρέσεις, αὺτὸ θὰ πῆ πυροβολητὴς!
Καὶ προίκα – διαρκῶς τὴν κυνηγοῦν.
Καὶ οἱ δικοί μου δὲν πᾶν πίσω- ἀλλὰ ὄχι σ’ αὐτὸ τὸ βαθμὸ.
Πρέπει νὰ πέσουν αὐτὲς οἱ ἀηδίες, αὐτὰ τὰ αἴσχη, καὶ ν’ ἀνοίξη ὁ δρόμος στὴν ἱκανότητα.
Μὰ πότε ;
Πρέπει νὰ σπουδάσω, νὰ γίνω κάτι, καὶ τότε, ἂς εἶμαι ἀνθυπολοχαγὸς ἀκόμη,
ξέρω νὰ βάλω στὴ θέση τους καὶ τοὺς στρατηγοὺς μου.
____________________________
Πηγή Ἰ. Μεταξᾶ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ Τόμος Α1. Σελ. 110