• Ο-εαυτός-μας-και-ο-άλλος
    Ο εαυτός μας και ο άλλος
    Στοχασμοί για τις ανθρώπινες σχέσεις Συγγραφέας: Μητροπολίτης Αντώνιος του Σουρόζ (Anthony Bloom) Ανθολόγηση...
  • CO.7881555
    Σημαία Βορείου Ηπείρου
    Από ειδικό πολυεστερικό σημαιόπανο με διπλές ραφές Σημαία των Ελλήνων της Βορείου Ηπείρου. Υψώθηκε το...

ΜΗΝΥΜΑ-ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΩΝ ΚΕΛΛΙΩΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΑΞΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΙΣ 3.9.2023 ΠΕΡΙ ΑΡΝΗΣΕΩΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ-ΚΑΡΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΜΗΝΥΜΑ-ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

ΣΤΗΝ ΣΥΝΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ 3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023

                           ΠΕΡΙ ΑΡΝΗΣΕΩΣ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

                    ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ – ΚΑΡΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ.

 Πατέρες καί ἀδελφοί,

Ἀπευθύνουμε στήν γενναία αὐτή Σύναξη τῆς ἄμεσης Δημοκρατίας, τήν συνέχεια τῆς ἀρχαίας  ἐκκλησίας τοῦ Λαοῦ, τόν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ Χαιρετισμό.

Συναχθήκαμε, εἰρηνικά, ἐδῶ στήν συμπρωτεύουσα τῆς Ρωμηοσύνης,  τήν ἀποστολική  πόλη τῆς Ἁγιοτόκου Θεσσαλονίκης, γιά νά διαδηλώσουμε τήν ἀντίθεση καί τήν σθεναρή ἀντίστασή μας στήν βαρβαρότητα τῆς Νέας Τάξῃς Πραγμάτων (Ν.Τ.Π.), ἡ ὁποία ἐδῶ καί χρόνια ὕπουλα, μεθοδικά καί ὑποχθόνια μέ ἀντιχριστιανικούς νόμους ἐγκαθιστᾷ τήν οἰκονομική, πολιτική, πολιτιστική, ἀστυνομική, ὑγειονομική, θρησκευτική καί σύγχρονη ψηφιακή δικτατορία.

Αὐτή ἡ ψηφιακή δικτατορία ἐπεκτείνεται μεθοδευμένα καί συνεχῶς σέ λαούς, φυλές καί γλῶσσες, ὥστε νά καταστῇ παγκόσμιος, μέ ἀπώτερο σκοπό τήν λατρεία καί προσκύνηση τοῦ ἀναμενόμενου ἀντίχριστου θηρίου, πού θά αὐτοπροβληθῇ ὡς θεός.

Γιά τόν σκοπό αὐτό ἐργάζονται οἱ πρόδρομοι τοῦ ἀνόμου, χρησιμοποιῶντας τήν σύγχρονη τεχνολογία τῶν ὑπερυπολογιστῶν, τῶν δορυφόρων, τῶν δικτύων, τῶν κεραιῶν καί τῶν διαφόρων τερματικῶν συσκευῶν. Σ’ αὐτές τίς τερματικές συσκευές θέλουν νά συμπεριλάβουν καί τόν ἄνθρωπο, νά τόν μετατρέψουν σ’ ἕνα ἀριθμό γιά τήν στατιστική τῆς παγκοσμιοποίησης, χωρίς καμμία ἀξία τοῦ τιμημένου ἀπό τόν Τρισυπόστατο Δημιουργό, προσώπου του, γιά τό ὁποῖο δέν εἶναι ἰσάξιος ὅλος ὁ κόσμος.

Σύμφωνα μέ ἐπιστήμονες ψηφιακῆς τεχνολογίας, γιά τήν διασύνδεση καί λειτουργία τῶν ἀνωτέρω συστημάτων γίνεται χρήση ἑνός κωδικοῦ κλειδαρίθμου μέ τόν δυσώνυμο ἀριθμό (666) ἑξακόσια ἑξῆντα ἕξι.

Γιά τήν διασύνδεση τοῦ ἀνθρώπου μέ αὐτόν τόν τεράστιο κυβερνοχῶρο, λέγεται ὅτι θά γίνει χρήση, κατ’ ἀρχήν, τῆς ψηφιακῆς νέας ταυτότητας- κάρτας τοῦ πολίτη με πληνθίο ( chip)  στήν ἐπιφάνειά της, καί σέ δεύτερο χρόνο ἐμφύτευσή του (chip ) στό σῶμα τοῦ ἀνθρώπου.

Ἔχουν εἰπωθεῖ πολλά γιά τόν δυσώνυμο ἀριθμό (666) ἑξακόσια ἑξῆντα ἕξι , ὁ ὁποῖος σύμφωνα μέ τήν Ἀποκάλυψη τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, εἶναι ὁ ἀριθμός τοῦ ὀνόματος τοῦ θηρίου καί θά χρησιμοποιηθῇ ὡς ἐργαλεῖο γιά τήν προαγωγή τοῦ μυστηρίου τῆς ἀνομίας, τῆς ἀποστασίας καί τήν ἐγκατάσταση τῆς ἀπόλυτης ὁλοκληρωτικῆς ψηφιακῆς δικτατορίας τοῦ θηρίου-ἀντιχρίστου.

Ἡ ψηφιακή νέα ταυτότητα, ἡ λεγόμενη κάρτα τοῦ πολίτη, μέ τήν, δηλωτική ἐλευθέρας συγκατάθεσης, ὑπογραφή, τοῦ κατόχου της, μᾶς εἰσάγει οἰκειοθελῶς (ἐφ’ ὅσον τήν ἀγοράζουμε ἔναντι ἀντιτίμου ) στό κράτος τοῦ σκολιοῦ δράκοντος καί τῶν σκοτεινῶν ὀργάνων του. Γι’ αὐτό κανείς νά μήν παραλάβῃ τήν κάρτα, τῆς ψηφιακῆς ἠλεκτρονικῆς φυλακῆς, πού χαλκεύει τά γήϊνα καί τά αἰώνια δεσμά, μακράν τῆς ἀγάπης τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ, στήν αἰώνια κόλαση.

Λέγεται ὅτι ἡ ψηφιακή κάρτα τοῦ πολίτη-νέα ταυτότητα (μέ τεχνολογία «ταυτοποίησης μέσω ραδιοσυχνοτήτων» – RFID) εἶναι ἀμφίδρομης δράσῃς, πού σημαίνει ὅτι, ἐκτός ἀπό τήν παρακολούθησή μας ἐν παντί καιρῷ καί χώρῳ, οἱ ἐξουσιαστές μποροῦν νά ἐπιδροῦν στό σῶμα, τώρα πλέον καί στό πνεῦμα τοῦ ἀνθρώπου. Ἔτσι στό μέν σῶμα μποροῦν νά ἐπιφέρουν ἀνήκεστες βλάβες, ἀκόμα καί θάνατο, στό δέ πνεῦμα ἐπίδραση στίς σκέψεις καί τά συναισθήματα. Ἐπειδή οἱ κάρτες ὑποκλέπτονται καί κατόπιν ἀλλοιώνονται (hacking) μπορεῖ, ἐκτός ἀπό τό κράτος, κακόβουλοι νά ἀλλοιώσουν τά ἀποθηκευμένα προσωπικά δεδομένα π.χ. τραπεζικούς λογαριασμούς, ἰατρικό ἰστορικό, ποινικά μητρῶα κ.ἄ., μέ καταστρεπτικές συνέπειες γιά τούς κατόχους τους.

Ὁ ἀγῶνας ἄρνησής μας γιά παραλαβή τῶν ψηφιακῶν νέων ταυτοτήτων-κάρτα πολίτη εἶναι κυρίως πνευματικός. Ἀρνούμαστε γιά λόγους Πίστεως καί συνειδήσεως νά παραλάβουμε τίς ὑπό ἔκδοση ψηφιακές νέες ταυτότητες πού μᾶς πολιτογραφοῦν στό σύστημα τοῦ ἀντίχριστου. Ἀρνούμαστε τήν παραλαβή λόγῳ καταργήσεως τῆς θεόσδοτης ἐλευθερίας τοῦ προσώπου, (οὔτε ὁ Θεός ὁ ἴδιος δέν ἀναιρεῖ τό αὐτεξούσιο τοῦ ἀνθρώπου). Φυσικά γιά ὅσους πιστεύουν στόν Θεάνθρωπο Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό. Τό δέ ἑλληνικό κράτος μέ τήν ὅποια κυβέρνηση (στό τιμόνι) ὑποχρεοῦται (ὅπως πράττει μέ αἱρετικούς χιλιαστές πού δέν στρατεύονται….καί τούς παρέχει  ἐναλλακτική λύση) νά βρεῖ συμβατό τρόπο ταυτοποιήσεως τῶν προσώπων-πολιτῶν πού ἀρνοῦνται τήν παραλαβή τῶν ψηφιακῶν νέων ταυτοτήτων-κάρτας πολίτη. Ἐπισημαίνεται, πολλές χῶρες τοῦ δυτικοῦ κόσμου, προηγμένες τεχνολογικά, δέν ἔχουν κἄν ψηφιακές ταυτότητες (Η.Π.Α., Καναδάς, Μ.Βρετανία, Ἑλβετία -ἀπορρίφθηκε μέσῳ δημοψηφίσματος κατά ποσοστό 64,4%-, Αὐστραλία, Ν.Ζηλανδία, Ἰαπωνία κ. ἄ.).

Στό ἐρώτημα, πού μᾶς τίθεται μετ’ ἐπιτάσεως, γιά τό ἐάν ἡ Διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας δέν ἀρνηθῇ τήν παραλαβή τῆς ψηφιακῆς κάρτας τοῦ πολίτη, πῶς θά ἐνεργήσουμε,  ἀπαντᾶμε ὅτι : ὑπάρχουν τοπικές Ἐκκλησίες πού δέν εὐαρεστοῦν τόν Θεό, ὅπως ἀναφέρεται στά πρῶτα Κεφάλαια τῆς Ἀποκάλυψης τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου.

Ἡ ἐπιλογή μας θά εἶναι νά συμμορφωθοῦμε μέ τό θέλημα τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ, καί ὄχι τῶν ἀνθρώπων τοῦ κόσμου τοῦ αἰῶνος τούτου, τό ὁποῖο εἶναι νά σωθῇ κάθε ἄνθρωπος, ἀφοῦ πρῶτα ἔλθῃ στήν ἐπίγνωση τῆς Ἀλήθειας τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως μας.

Ὁ Χριστός ἐξῆλθε νικῶν καί ἵνα νικήση (Ἀποκάλυψη, Κεφ.ΣΤ΄,στιχ.2).

Ἀγωνίζεσθε τόν καλόν ἀγῶνα καί χαίρετε ἐν Χριστῷ πάντοτε.

ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ   ΚΕΛΛΙΩΤΕΣ   ΠΑΤΕΡΕΣ