Ορθοδοξία

Όσιος Ιωσήφ: Θεέ μου… να με κυττάζης με χαρούμενον πρόσωπον και τότε δι’ εμέ και ο Άδης θα γίνη φωτεινός παράδεισος!

Προσευχές Αγίου Ιωσήφ του Ησυχαστή

Δέσποτα γλυκύτατε Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, εξαπόστειλον την αγίαν σου χάριν και λύσον με εκ των δεσμών της αμαρτίας.

Φώτισόν μου το σκότος της ψυχής, όπως κατανοήσω το σον άπειρον έλεος, και αγαπήσω και ευχαριστήσω αξίως Σε τον γλυκύτατον Σωτήρα μου, τον άξιον πάσης αγάπης και ευχαρστίας.

Ναι αγαθέ ευεργέτα μου και πολυεύσπλαγχνε Κύριε· μη άπωση αφ’ ημών το σον έλεος, αλλά σπλαχνίσθητι το σον πλάσμα.

Γινώσκω, Κύριε, το βάρος των εμών πλημμελημάτων, άλλα είδον και το σον ανείκαστον έλεος.

Θεωρώ το σκότος της αναισθήτου μου ψυχής, άλλα πιστεύω με χρηστάς ελπίδας, αναμένων τον θείον σου φωτισμόν και την απαλλαγήν των πονηρών μου κακών και ολεθρίων παθών τη πρεσβεία της γλυκυτάτης σου Μητρός Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αειπάρθενου Μαρίας και πάντων των Αγίων. Αμήν.

***

Κύριε Ιησού Χριστέ, γλυκύτατε Πατέρα, Θεέ και Κύριε του ελέους, και πάσης κτίσεως Δημιουργέ· έπιδε επί την ταπείνωσίν μου και πάσας τας αμαρτίας μου συγχώρησον παρ’ όλον τον της ζωής μου χρόνον ας έπραξα έως και αυτής της ημέρας και ώρας· και εξαπόστειλον το Πανάγιον και Παράκλητον Σου Πνεύμα, όπως Αυτό με διδάξη, φωτίση, σκεπάση του μη αμαρτάνειν, αλλά μετά καθαράς ψυχής και καρδίας λατρεύειν και προσκυνείν, δοξολογείν, ευχαρίστείν, και αγαπάν εξ όλης ψυχής και καρδίας, Σε τον γλυκύτατόν μου Σωτηρα και ευεργέτην Θεόν, τον άξιον πάσης αγάπης και λατρείας.

Ναι, αγαθέ Πάτερ Άναρχε, Υιέ Συνάναρχε, και Πανάγιον Πνεύμα· αξιωσόν με φωτισμού θείας και πνευματικής γνώσεως, ίνα θεωρών την γλυκείαν Σου χάριν δι’ αυτής βαστάσω το βάρος ταύτης μου της νυκτερινής αγρυπνίας και καθαράς αποδώσω τας προς Σε μου ευχάς και ευχαριστίας, πρεσβείαις της Υπεραγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων. Αμήν.

***

Γλυκύτατέ μου Σωτήρα και Θεέ. Εγώ μεν ουδέν αγαθόν έπραξα και ευάρεστον ενώπιον Σου, αλλά ως επιμελής εργάτης της αμαρτίας είμαι άξιος υιός της κολάσεως.

Λοιπόν, εάν και κολαστώ, δικαίως μου πρέπει. Αρκεί μόνον εσύ να μην είσαι κατ’ εμού λυπημένος, αλλά να με κυττάζης με χαρούμενον πρόσωπον και τότε δι’ εμέ και ο Άδης θα γίνη φωτεινός παράδεισος.

 

Οι προσευχές ελήφθησαν εκ των επιστολών του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού.