Όσοι θα πάρουν την ταυτότητα…

Αρχιμανδρίτου π. Αντωνίου Στυλιανάκη