Παράβαση ἐντολῶν σημαίνει ἀντίσταση κατά τοῦ Θεοῦ.

Παράβαση ἐντολῶν σημαίνει ἀντίσταση κατά τοῦ Θεοῦ.
Ὅποιος ἀντιστέκεται στό Θεό εἶναι ἐχθρός τοῦ Θεοῦ ἀκόμη καί ἄν φαίνεται ὅτι φέρνει τήν εἰρήνη καί τή συμφιλίωση σέ ὅλους.
Παρόλα αὐτά δέν εἶναι πραγματικός ἐραστής τῆς εἰρήνης,γιατί αὐτό πού κάνει δέν εἶναι ὅπως τό θέλει ὁ Θεός.
Καί ἐπειδή αὐτός εἶναι ἐχθρός(πρῶτος)τοῦ Θεοῦ καί τοῦ ἑαυτοῦ του καί ὅλοι οἱ ἄλλοι πού εἰρηνεύουν μαζί του,γίνονται ἐχθροί τοῦ Θεοῦ.

Άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος