Ποιος κράτησε άκαυτη την παλάμη του Μαθητή, όταν πλησίασε στην πύρινη πλευρά του Κυρίου;

Ποιος κράτησε άκαυτη την παλάμη του Μαθητή, όταν πλησίασε στην πύρινη πλευρά του Κυρίου;

Ποιος κράτησε άκαυτη την παλάμη του Μαθητή, όταν πλησίασε στην πύρινη πλευρά του Κυρίου;

Β΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ (ΤΟΥ ΘΩΜΑ)Ὁ Οἶκος.Από τον Όρθρο της εορτής

Τίς ἐφύλαξε τὴν τοῦ Μαθητοῦ παλάμην τότε ἀχώνευτον,
ὅτε τῇ πυρίνῃ πλευρᾷ προσῆλθε τοῦ Κυρίου;
τίς ἔδωκε ταύτῃ τόλμαν, καὶ ἴσχυσε ψηλαφῆσαι φλόγεον ὀστοῦν,
πάντως ἡ ψηλαφηθεῖσα· εἰ μὴ γὰρ ἡ πλευρὰ δύναμιν ἐχορήγησε πηλίνῃ δεξιᾷ, πῶς εἶχε ψηλαφῆσαι παθήματα, σαλεύσαντα τὰ ἄνω καὶ τὰ κάτω; Αὕτη ἡ χάρις Θωμᾷ ἐδόθη, ταύτην ψηλαφῆσαι,
Χριστῷ δὲ ἐκβοῆσαι· Κύριος ὑπάρχεις καὶ Θεός μου.

Μετάφραση
Ποιος κράτησε άκαυτη την παλάμη του Μαθητή,όταν πλησίασε στην πύρινη πλευρά του Κυρίου;
Ποιος της έδωσε την τόλμη και μπόρεσε να ψηλαφήσει φλογερό κόκαλο;

 ασφαλώς αυτή που ψηλαφήθηκε. 
Γιατί, αν η πλευρά δεν έδινε δύναμη στην πήλινη δεξιά, πώς μπόρεσε να ψηλαφήσει παθήματα που εξαιτίας τους σείστηκαν τα πάνω και τα κάτω; 
Αυτή η χάρη δόθηκε στον Θωμά, αυτήν την πλευρά να ψηλαφήσει και στο Χριστό να βροντοφωνάξει: 
Εσύ είσαι ο Κύριος και ο Θεός μου.

Σχόλιο
 Δύο πράγματα πρωταγωνιστούν στη γεμάτη απορίες σκέψη του υμνωδού: Η παλάμη του αποστόλου Θωμά και η πλευρά του Κυρίου. Η διαφορά τεράστια: η παλάμη πήλινη και η πλευρά πύρινη, φλογερή. 

 Η πρώτη απορία είναι πώς δεν χώνεψε η πήλινη παλάμη του αποστόλου από την πύρινη πλευρά και τα φλογερά οστά του Κυρίου. 
Την απάντηση την δίνει ο ίδιος ο υμνωδός, όταν λέει ότι δεν μπορεί να γίνει αλλιώς παρά η ίδια η πύρινη πλευρά να έδωσε την δύναμη στην πήλινη παλάμη και δεν «χώνεψε», δεν έλιωσε. 
Πώς λοιπόν είναι δυνατό να ψηλαφήσει η πήλινη δεξιά την πύρινη πλευρά, αυτή που δέχτηκε παθήματα και εξαιτίας αυτών σείστηκε ο ουρανός και η γη, και ήρθαν τα πάνω και τα κάτω. Μια τέτοια χάρη, να ψηλαφήσει δηλαδή αυτήν την πλευρά, μόνο στο απόστολο Θωμά δόθηκε γι αυτό και αναφωνεί: Εσύ είσαι ο Κύριός μου και ο Θεός μου.

Μιχάλης Κουτσός, Φιλόλογος – Συγγραφέας

πηγή