Επίκαιρα

Ποιος θα σαλπίσει την επιστροφή των πιστών στους Ιερούς Ναούς;

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

Οἱ εὐσυνείδητοι καὶ εὐαίσθητοι πνευματικὰ κληρικοὶ βιώνουν δυσάρεστες καταστάσεις ἀπὸ τὴν ἐρήμωση τῶν Ἱερῶν Ναῶν λόγῳ τοῦ κορωνοϊοῦ καὶ τῶν ἀντιεκκλησιαστικῶν μέτρων, ποὺ ἐπέβαλε ἡ κυβέρνηση. Οἱ ἄνθρωποι ἔχουν πανικοβληθεῖ ἀπὸ τὰ ὅσα προπαγανδιστικὰ μεταδίδονται ἀπὸ τὰ Μ.Μ.Ε., ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὰ ἀστυνομικὰ μέτρα ποὺ λαμβάνονται καὶ τὰ παράλογα πρόστιμα ποὺ ἐπιβάλλονται.

Οἱ πολιτικοὶ δὲν γνωρίζουν τὸ θέμα τῆς πανδημίας καὶ συμβουλεύονται τοὺς εἰδικοὺς ἐπιστήμονες, οἱ ὁποῖοι ἐπίσης δὲν γνωρίζουν τὶς πιθανὲς ἐξελίξεις. Ὡστόσο, πολλοὶ ἐπιστήμονες μπροστὰ στὸ γυαλὶ τῆς τηλεόρασης γίνονται σοφοὶ καὶ παντογνῶστες, λένε πολλά, φοβίζουν τὸ λαὸ καὶ τονίζουν ὅτι τὰ μέτρα προστασίας εἶναι ἀσφαλῆ. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, ἀπαγορεύεται νὰ ἀκούγονται οἱ διαφωνοῦντες ἐπιστήμονες καὶ μερικοὶ ὁδηγοῦνται στὸν εἰσαγγελέα, γιατί εἶπαν κάτι ποὺ δὲν εἶναι σύμφωνο μὲ τὶς κυβερνητικὲς ὑποδείξεις! Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ χάσαμε τὴ δημοκρατία καὶ τὴν ἐλευθερία καὶ πετύχαμε τὸν ἐπικίνδυνο διχασμὸ τοῦ λαοῦ. Παράλληλα ἔγινε καὶ ἡ Ἐκκλησία στόχος. Ἐμφανίστηκαν ἐπιστήμονες καὶ εἶπαν ὅτι ἡ Ἐκκλησία μὲ τὶς ἀκολουθίες στοὺς ναούς, τὴ Θεία Μετάληψη, τὴν προσκύνηση τῶν ἱερῶν εἰκόνων, τὴν κοσμοσυρροὴ καὶ τὶς λιτανεῖες διαδίδει τὸν κορωνοϊὸ καὶ πρέπει νὰ ληφθοῦν ἐξοντωτικὰ μέτρα, κλείνοντας τοὺς ἱ. ναοὺς καὶ ἀπαγορεύοντας κάθε ἐκδήλωση σ’ αὐτούς. Καὶ ἔρχεται ἡ «στοργικὴ» πρὸς τὴν Ἐκκλησία κυβέρνηση τῆς δεξιᾶς, νὰ τὰ ὑλοποιήσει, γιὰ νὰ προστατευθεῖ ἡ δημόσια ὑγεία. Περιορίζει τὸν ἀριθμὸ τῶν ἐκκλησιαζομένων, ἄλλοτε σὲ 5, ἄλλοτε σὲ 10 κ.λπ., ἀνάλογα μὲ τὶς διαθέσεις καὶ ἐκτιμήσεις τῶν εἰδικῶν ἐπιστημόνων. Τὴν ἀντιεκκλησιαστική της στάση ἐνισχύουν οἱ δημοσιογράφοι, οἱ προοδευτικοὶ πολιτικοί, οἱ ἀριστεροὶ καὶ ἄθεοι, καὶ οἱ πολύξεροι ἄνθρωποι τῆς τέχνης καὶ τῶν γραμμάτων, ὅλοι αὐτοὶ ποὺ δὲν γνωρίζουν ποιὰ εἶναι ἡ ἐνορία τους…

Τὴν ἀρνητικὴ εἰκόνα ὁλοκληρώνουν οἱ αὐστηροὶ Μητροπολίτες, ποὺ θέλουν νὰ τηροῦμε ἐπακριβῶς τὰ κυβερνητικὰ μέτρα, λὲς καὶ εἶναι ἐντολὲς τοῦ Εὐαγγελίου, καὶ ἐντυπωσιάζουν μὲ τὶς δηλώσεις τους, γιὰ νὰ χαρακτηρίζονται ἀπὸ τοὺς κοσμικοὺς ὡς ἀληθινοὶ ποιμένες, αὐτοὶ ποὺ ἀδιαφοροῦν γιὰ τὴν πνευματικὴ ζωή τῶν χριστιανῶν, γιὰ νὰ μὴ πῶ ὅτι σκανδαλίζουν μὲ ὅσα λένε καὶ πράττουν. Ἔχουν κλείσει τοὺς ναούς, ἔχουν ἀπαγορεύσει στοὺς πιστοὺς νὰ στέκονται στὴν αὐλὴ τῶν ναῶν καὶ ὅπου ὑπάρχει περίφραξη βάζουν στὶς πόρτες ἁλυσίδες καὶ λουκέτα! Καὶ μέσα στοὺς ναοὺς στέκονται οἱ ἴδιοι στοὺς θρόνους, τελοῦν τὶς ἀκολουθίες, ἄνευ ἐκκλησιάσματος, καὶ εὐλογοῦν τοὺς ἱστορημένους στοὺς τοίχους Ἁγίους. Ἔτσι λοιπὸν λειτουργοῦν οἱ ναοί, προφυλάσσεται ὁ λαὸς ἀπὸ τὸν κορωνοϊό (!), ἐνῷ ὁ διάβολος γελάει γιὰ τὸ κατόρθωμά του!

Πολλὰ μπορεῖ νὰ πεῖ κανεὶς γιὰ τὰ ὅσα συμβαίνουν ἀπὸ τοὺς πολιτικοὺς εἰς βάρος τῆς Ἐκκλησίας. Ὅπως πολλὰ μπορεῖ νὰ πεῖ κανεὶς καὶ γιὰ τὴν ὅλη στάση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἡ ὁποία δειλὰ συμπλέει μὲ τοὺς πατέρες τοῦ Ἔθνους, ὄχι βέβαια καὶ μὲ τοὺς Ἁγίους Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας. Ὅλα εἶναι ἀποκαρδιωτικὰ καὶ ἀτελέσφορα. Οἱ ἁπλοὶ ἄνθρωποι ἔχουν χάσει πιὰ τὴν ἐμπιστοσύνη τους στὰ ὅσα ἰσχυρίζεται ἡ κυβέρνηση, στὶς διαβεβαιώσεις τῶν γιατρῶν καὶ στὴν ἀποτελεσματικότητα τῶν μέτρων προστασίας κατὰ τοῦ κορωνοϊοῦ καὶ τῶν διαφόρων ἐμβολίων.

Ἐκεῖνο ὅμως ποὺ πρέπει νὰ ἀπασχολήσει ἀπὸ τώρα τὴν Ἐκκλησία, εἶναι ὁ τρόπος, μὲ τὸν ὁποῖο θὰ ἐπαναφέρει τὸ σκορπισμένο ποίμνιο στοὺς ναούς. Ἡ κυβέρνηση τὸ ἔδιωξε μὲ τὴν ἀστυνομία καὶ τὰ πρόστιμα. Ἡ Ἐκκλησία ὅμως διαθέτει μόνο τὸ λόγο. Πρέπει νὰ πείσει καὶ ὄχι νὰ ἀπειλήσει. Τὸ ἔργο εἶναι δύσκολο. Πῶς θὰ διαλυθοῦν οἱ θεωρίες τῶν ἀντιχρίστων καὶ πῶς θὰ ἀτονήσουν οἱ συνεχεῖς ἐπιθέσεις τῶν ἐχθρῶν της;

Οἱ σύγχρονοι καὶ προοδευτικοὶ Μητροπολίτες τί μποροῦν νὰ κάνουν; Μὲ ποιοὺς κληρικοὺς θὰ συν­εργαστοῦν; Μὲ αὐτοὺς ποὺ τιμώρησαν ἀπερίσκεπτα καὶ ἀδικαιολόγητα ἢ μὲ ἐκείνους ποὺ τοὺς ἀπειλοῦν καὶ τοὺς συμπεριφέρονται ἄγρια; Οἱ συγκεκριμένοι Μητροπολίτες πρέπει νὰ τὸ πιστέψουν ὅτι δὲν ἐμπνέουν τὸ λαὸ οὔτε καὶ τοὺς ἐμπιστεύεται κανείς. Μόνο μία ἐλπίδα ὑπάρχει. Οἱ ἐνάρετοι κληρικοὶ νὰ ὑπερπηδήσουν τὰ ἐμπόδια καὶ νὰ σαλπίσουν. Νὰ φωνάξουν, νὰ ἐλέγξουν, νὰ παρακαλέσουν, νὰ παρηγορήσουν καὶ γενικὰ νὰ πείσουν τοὺς πιστοὺς μὲ τὴν ἀρετή τους καὶ τὸν ποιμαντικὸ ζῆλο, κι ἂς ἔχουν ἀντίθετους τοὺς πνευματικούς τους πατέρες, οἱ ὁποῖοι πρέπει νὰ περιοριστοῦν στὶς δημόσιες ἐμφανίσεις κατὰ τὶς ἐθνικὲς ἐπετείους καὶ νὰ συνεχίσουν τὴ συνεργασία μὲ τοὺς τοπικοὺς ἄρχοντες, γιὰ νὰ περνοῦν καλά.

Αὐτὰ ποὺ σημειώνουμε ἐδῶ, δὲν ἰσχύουν γιὰ ὅλους τοὺς Μητροπολίτες. Ὑπάρχουν ἀρχιερεῖς ποὺ μένουν σταθεροί, εἶναι ἀφιλόδοξοι κι ἐργάζονται μὲ ταπείνωση, προσφέροντας μυστικὸ ποιμαντικὸ ἔργο. Μακάρι, ὅλες αὐτὲς οἱ καθαρὲς παρουσίες νὰ ἑνωθοῦν, γιὰ νὰ μπορέσουν νὰ ἐπαναφέρουν τοὺς πιστοὺς στοὺς ναούς, γιὰ νὰ συνεχιστεῖ τὸ σωτήριο ἔργο τῆς Ἐκκλησίας, χωρὶς νὰ ὑπολογίζουν τοὺς ἐφήμερους πολιτικοὺς ἐξουσιαστὲς καὶ νὰ μὴ παρασύρονται ἀπὸ τὰ ψιχία τῆς κυβερνητικῆς τραπέζης, ποὺ τοὺς πετάει ὑπεροπτικά, γιὰ νὰ τοὺς κατευθύνει, ὅπου ἐκείνη ἐπιθυμεῖ.