Ρώτησε κάποιος ἕνα μεγάλον πατέρα:

Ἐάν μέ σκανδαλίσει ὁ ἀδελφός μου, πρέπει νά τοῦ βάλω μετάνοια; Καί ἐκεῖνος εἶπε:
Βάλε μετάνοια σ’ αὐτόν καί κόψε τίς ἐπαφές σου μαζί του, γιά νά μή σέ ὁδηγήσει σε μεγαλύτερο ἐλάττωμα. Γι’ αὐτό ὁ Ἀπόστολος Παῦλος λέει: «Νά τά δοκιμάζετε ὅλα, νά κρατᾶτε τό καλό, καί νά μένετε μακρυά ἀπό κάθε εἶδος κακοῦ. (Ά θεσσ.5,21) Ἔχουμε ὅμως καί τόν μεγάλο Αρσένιο ὁ ὁποῖος λέει: Νά ἔχετε ἀγάπη μέ ὅλους, καί νά ἀπέχετε ἀπό ὅλα.

Ἐρωταποκρίσεις Ἁγίου Ἀναστασίου τοῦ Σιναΐτου σελ. 276 εκδ. Βασ. Ρηγοπουλου