Ὠς πρός τό ὅνομα Χριστιανοί, ὡς πρός τή συμπεριφορά ὅμως εἰδωλολάτρες

”Ὠς πρός τό ὅνομα Χριστιανοί, ὡς πρός τή συμπεριφορά ὅμως εἰδωλολάτρες· διότι ὁ Χριστιανισμός εἶναι μίμηση τοῦ Χριστοῦ, ὅσο εἶναι δυνατό. Ἄν δηλαδή στηριχθοῦμε στό ἅγιο βάπτισμα καί ἀδιαφορήσουμε γιά τίς ἄλλες ἐντολές γινόμαστε ἄπιστοι. Ὁ Χριστός δέ θά μᾶς ὠφελήσει διόλου, ἄν ἐπιμένουμε στήν κακία καί στήν ἁμαρτία·”

∽ Ἅγιος Εφραίμ ο Σύρος
Τόμος Ε΄ σελ, 374 – 375