Στα χνάρια του Ιερώνυμου Λιάπη και η σύνοδος των επισκόπων της Κρήτης

Σύνοδος της Κρήτης: «Ναι» στις νέες ταυτότητες – Απορρίπτει τις θεωρίες περί αντιχρίστου

Ο μέγας Αρχιερεύς σάς απαντά:
“είπεν ο Ιησούς• εις κρίμα εγώ εις τον κόσμον τούτον ήλθον, ίνα οι μη βλέποντες βλέπωσι και οι βλέποντες τυφλοί γένωνται.
και ήκουσαν εκ των Φαρισαίων ταύτα
οι όντες μετ’ αυτού, και είπον αυτώ•
μη και ημείς τυφλοί εσμέν;
είπεν αυτοίς ο Ιησούς,
ει τυφλοί ήτε, ουκ αν είχετε αμαρτίαν•
νυν δε λέγετε ότι βλέπομεν,
η ουν αμαρτία υμών μένει.” ( Ιωάν. Θ, 39-41)