Ορθοδοξία

Θεμέλιο η πίστις

Ο Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός γράφει ( Β’ Βιβλίον) : Ο όσιος πατήρ μας Ισαάκ θέλησε να δείξει ότι η πίστις, που αναφέρει ο Απόστολος (Παύλος) είναι το θεμέλιο όλων των κατά Θεόν εργασιών, δηλαδή η πίστις, που λάβαμε από το θείον βάπτισμα με την χάριν του Χριστού και όχι από τα έργα μας και ότι αυτή γεννά τον φόβο της πίστεως, με τον οποίο οδηγούμεθα στην φύλαξη των εντολών και στην υπομονή των πειρασμών, όπως λέει ο Άγιος Μάξιμος. Και ακόμη ότι, αφού εργασθούμε τα καλά, τότε γεννιέται μέσα μας η μεγάλη πίστις της θεωρίας, για την οποία είπε ο Κύριος: Αν έχετε πίστιν ως ένα κόκκον σινάπεως κλπ (Ματθ. ΙΖ’ 20). Είπε λοιπόν ότι, άλλη είναι η κοινή πίστις των ορθοδόξων, δηλαδή τα ορθά δόγματα περί του Θεού και των κτισμάτων Του, νοητών και αισθητών, καθώς παρέλαβε, με την χάριν του Θεού, η αγία καθολική Εκκλησία, και άλλη η πίστις της θεωρίας, δηλαδή της γνώσεως, η οποία δεν είναι διόλου αντίθετη με την πρώτη, που την γεννά, αλλά μάλλον την κάνει βεβαιοτερη. Γιατί την πρώτη την μάθαμε εξ ακοής, αφού την κληρονομήσαμε από ευσεβείς γονείς και διδασκάλους της ορθοδόξου πίστεως. Η πίστις όμως της θεωρίας προέρχεται από την ορθή πίστιν και τον φόβο του Κυρίου, στον Οποίον πιστέψαμε. Ιδού λοιπόν από πού αρχίζει η αληθινή πίστις: από τον φόβον του Θεού.