Ορθοδοξία

Τι σημαίνει το «Αλληλούια»;

Το αλληλούια είναι δοξολογία του αοράτου Θεού.

Λέγεται, ότι όπως τα Χερουβείμ (λένε) το «Άγιος, Άγιος, Άγιος», οι Άγγελοι υμνούν τον Θεό μ’ αυτή την λέξη.
Αυτό μας το παρέδωσαν Άγιοι Πατέρες, οι οποίοι το άκουσαν οι ίδιοι, όπως ο Ησαΐας τα Σεραφείμ (Ησ. 6,3).
Διαιρείται το ”αλληλούια” ως εξής.
«Αλ», Θεός,

«ηλ», ισχυρός,

«ούια», κραταιός

Μέγας Αθανάσιος