Το αλφαβητάρι του Χριστιανού.

Α γάπα πρώτον τον Θεόν, έπειτα τον εχθρό σου

Β λέπε των άλλων τα καλά, το σφάλμα το δικό σου

Γ υναίκα έχεις; Τίμα την. Δεν έχεις; Μη γυρέψεις

Δ ίδε καλόν αντί κακού και θέλεις αφεντέψεις

Ε χε δια χειρότερον μόνον τον εαυτόν σου

Ζ ήσε καλώς, αν το κακόν το φεύγεις ως κρημνόν σου

Ή μέρα δίχως προσευχή ποτέ να μην περάσει

Θ ρόνος Θεού θέλεις γενή, ταπεινωθείς εν πάσι

Ι δέα να χεις πάντοτε πως σήμερον πεθαίνεις

Κ όλακα μήτε να δεχθείς μήτε εσύ να γένης

Λ ιμήν να είσαι των πτωχών, χαρά των θλιβομένων

Μ ήτηρ, πατήρ των ορφανών, ξενοδοχείον των ξένων

Ν α κοινωνής πολλές φορές τον χρόνον αναγκαίον

Ξ ομολόγου δέκα φορές όμως και έτι πλέον

Ο σο μπορείς να περπατείς τρέχε στην εκκλησίαν

Π ουλήσου και αγόρασε την άνω Βασιλείαν

Ρ ίψε τον πόνον του κορμιού και πόνει την ψυχήν σου

Σ έβου την πίστιν σου γερά έως εις την θανήν σου

Τ ου βασιλέως μας Χριστού τα πάθη να θυμάσαι

Υ μνει και δόξαζε Αυτόν, αν θέλης Χριστού να σαι

Φ οβού κι αγάπαν Τον ωσάν τα δυο σου μάτια

Χ αίρε, δια αγάπην Του αν γένης και κομμάτια

Ψ άλλε Αυτώ βράδυ, πρωί, καθημερινή και σχόλη

Ω πρέπει δόξα και τιμή. Αμήν