Τό ἄγχος ἐπιφέρει διατάραξη τῶν λογισμῶν καί δέν μᾶς ἐπιτρέπει νά ἐπιτελέσουμε σωστά τά ἔργα μας.

”Τό ἄγχος ἐπιφέρει διατάραξη τῶν λογισμῶν καί δέν μᾶς ἐπιτρέπει νά ἐπιτελέσουμε σωστά τά ἔργα μας. Γι΄ αὐτό σοῦ συνιστῶ νά μήν τοῦ δώσεις τόπο στήν καρδιά σου. Ὅποτε διαπιστώνεις ὅτι σέ ἀπειλεῖ, νά τό διώχνεις μέ τήν ἐγκάρδια ἐπανάληψη τῆς εὐχῆς τοῦ Ἰησοῦ. Νά ἐκτελεῖς μέ προθυμία καί ἐπιμέλεια κάθε ἔργο σου, ἀκόμα καί τό πιό ἀσήμαντο, ἀλλά τήν ἐπιτυχία νά τήν περιμένεις ἀπό τόν Κύριο. Καί ὅταν οἱ προσπάθειές σου δέν τελεσφοροῦν, νά δέχεσαι τήν ἀποτυχία ὡς παραχώρηση τοῦ Κυρίου γιά τό συμφέρον τῆς ψυχῆς σου. Ἔτσι δέν θά σέ κυριεύει ποτέ τό ἄγχος.”

~ Ἅγιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος
(Ο Δρόμος της Ζωής – Γράμματα σε μια ψυχή σελ, 210)