Το Τίμιο Αίμα του Χριστού

Αὐτό τό τίμιο Αἷμα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ τήν εἰκόνα τή βασιλική ( τό “κατ’ εἰκόνα”), πού μᾶς ἐχάρισεν ὁ Θεός τήν κρατᾶ σέ κατάσταση ἀνθηρή. Αὐτό τό Αἷμα γεννᾶ θαυμαστή ὀμορφιά. Αὐτό τό Αἷμα δέν ἐπιτρέπει νά μαρανθεῖ τῆς ψυχῆς ἡ εὐγένεια, μέ τό νά τήν ποτίζει συνεχῶς καί νά τήν τρέφει. Διότι τό μέν αἷμα πού δημιουργεῖται στόν ὀργανισμό μας ἀπό τίς διάφορες ὑλικές τροφές, δέν γίνεται ἀμέσως αἷμα, ἀλλά προηγουμένως κάτι ἄλλο. Δέν συμβαίνει ὅμως τό ἴδιο μέ αὐτό τό θεῖο τοῦ Χριστοῦ Αἷμα. Αὐτό ἀμέσως ποτίζει τή ψυχή καί τῆς δίνει μεγάλη δύναμη. Αὐτό τό Αἷμα, ὅταν τό κοινωνεῖ ὁ ἄνθρωπος ἀξίως, τούς μέν δαίμονες τούς τρέπει σέ φυγή καί τούς ἀπομακρύνει ἀπό ἐμᾶς, προσκαλεῖ δέ κοντά μας τούς ἀγγέλους καί τόν Κύριο τῶν Ἀγγέλων. Διότι ὅπου ἰδοῦν οἱ δαίμονες τό Αἷμα τοῦ Δεσπότου, αὐτοί φεύγουν. Καί προστρέχουν, συγκεντρώνονται οἱ ἄγγελοι. Αὐτό τό Αἶμα, ὅταν χύθηκε ἀπό τήν πλευρά τοῦ Κυρίου στό Γολγοθᾶ, ἐξέπλυνε ἀπό τίς ἁμαρτίες ὁλόκληρη τήν οἰκουμένη.

Ἱεροῦ Χρυσοστόμου, Ὁμιλία 46, 3 στρ. κατά Ἰωάννην PG 59,261