Ας προετοιμαζόμαστε για τον καιρό.. και του μαρτυρίου

Οι μάρτυρες περιφρόνησαν τη ζωή τούτη· εσύ να περιφρονήσης τις απολαύσεις. Εκείνοι έρριξαν τα σώματά τους στη φωτιά εσύ να ρίξης τα χρήματά σου στα χέρια των φτωχών. Εκείνοι καταπάτησαν τα αναμμένα κάρβουνα εσύ να σβήσης τη φλόγα της επιθυμίας. Φαίνονται ενοχλητικά αυτά επιφέρουν όμως κέρδος…
Νά μή προσκολλάσαι στα παρόντα τα δυσάρεστα, αλλά να προσβλέπης στα μέλλοντα, τα ευχάριστα. Όχι στα δεινά, που τώρα περνάς, αλλά στα βραβεία. Όχι στούς κόπους, αλλά στα στεφάνια. Όχι στούς ιδρώτες, αλλά στις αμοιβές. Όχι στούς πόνους, αλλά στις ανταποδόσεις. Όχι στούς δημίους, που τώρα σε απειλούν, αλλά στο Χριστό, που σε στεφανώνει.

~ Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος