Γέροντας Γαβριὴλ Ἁγιορείτης: "Οἱ ἁμαρτίες ποὺ κάνουμε φτάνουν στὰ ὦτα τοῦ Θεοῦ καὶ ζητᾶνε ἐκδίκηση" "Θὰ μείνουν δυὸ ἑκατομμύρια Ἕλληνες..."

Γέροντας Γαβριὴλ Ἁγιορείτης: “Οἱ ἁμαρτίες ποὺ κάνουμε φτάνουν στὰ ὦτα τοῦ Θεοῦ καὶ ζητᾶνε ἐκδίκηση” “Θὰ μείνουν δυὸ ἑκατομμύρια Ἕλληνες…”

Γέροντας Γαβριὴλ Ἁγιορείτης: “Οἱ ἁμαρτίες ποὺ κάνουμε φτάνουν στὰ ὦτα τοῦ Θεοῦ καὶ ζητᾶνε ἐκδίκηση” “Θὰ μείνουν δυὸ ἑκατομμύρια Ἕλληνες…”