Κανονικός JUDAS PRIEST. Τι είπε πάλι ο στόμας του….

Σὲ λίγο καὶ στὸ Ellada, «ὅπως Ἀμερικὴ»!

Στὴν φωτογραφία ὁ «ἀρχιεπίσκοπος» χωρὶς τὰ «ροῦχα τῆς δουλειᾶς».
Είπε ο στόμας του:
(…) Τὸ νὰ ὑποστηρίζεις ὅτι τὸ κράτος πρέπει νὰ διαθέτει μία πνευματικὴ (θρησκευτικὴ) βάση σημαίνει νὰ δημιουργεῖς μιὰ διαστρωμάτωση τῆς κοινωνίας ἐπὶ τῇ βάσει τῆς θρησκευτικῆς πίστεως -ἕνα πνευματικὸ (θρησκευτικὸ) ἀπαρτχάϊντ, ἄν θέλετε. Τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι μιὰ μονολιθικὴ κοινωνία, ποὺ εἶναι ἄκαμπτη ἔναντι τῆς ποικιλομορφίας.
Ὅταν ἀνυψώνεις μία θρησκεία πάνω ἀπὸ ὅλες τὶς ἄλλες, εἶναι σὰν νὰ ἀποφασίζεις ὅτι ὑπάρχει μονάχα μία ὁδὸς ποὺ ὁδηγεῖ στὴν κορυφὴ τοῦ βουνοῦ. Ὅμως, ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ἁπλῶς δὲν μπορεῖς νὰ δεῖς τὶς μυριάδες ὁδοὺς ποὺ ὁδηγοῦν στὸν ἴδιο προορισμό, ἐπειδὴ περιβάλλεσαι ἀπὸ ὀγκολίθους προκαταλήψεων ποὺ σκιάζουν τὸ βλέμμα σου.
(…) Πρέπει νὰ ἀποδεχθοῦμε ὅτι κάθε λαὸς ἀκολουθεῖ μιὰ σύνθετη καὶ περίπλοκη ἱστορικὴ διαδρομή, ἡ ὁποία, ἄν γίνει σεβαστή, ἀνυψώνει θαλάσσια τείχη ποὺ συγκρατοῦν τὰ ἀνησυχητικὰ καὶ ἐνοχλητικὰ κύματα. Ἐπιτρέψατέ μου νὰ κλείσω τὴν ὁμιλία μου μὲ ἕνα πρόσφατο καὶ πολὺ σχετικὸ παράδειγμα ἀπὸ τὴν γενέτειρα χώρα μου (Τουρκία).
Πέρυσι, ἀκριβῶς τὸν μῆνα Ἰούλιο, τὸ πιὸ ἐμβληματικὸ οἰκοδόμημα τῆς Ὀρθόδοξης Χριστιανοσύνης -ἡ Ἁγία Σοφία στὴν σύγχρονη Ἰσταμποὺλ- ἄλλαξε καθεστὼς καὶ μετετράπη ἐκ νέου σὲ τζαμί. Αὐτὴ ἡ Ἐκκλησία ἦταν ἡ μεγαλύτερη Ἐκκλησία στὸν κόσμο κατὰ τὴν πρώτη χιλιετία τοῦ Χριστιανισμοῦ. Τὸ τέλος τῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας, τὸ 1453, ἄλλαξε τὴν χρήση της (sic), ὅπως συνέβη κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἱστορίας σὲ πολλὰ θρησκευτικὰ οἰκοδομήματα.
Ὅταν ὅμως ἱδρύθη τὸ τουρκικὸ κράτος, πρὶν ἀπὸ ἕναν αἰῶνα, ἐθεωρήθη ὅτι ἕνα τόσο μοναδικὸ καὶ ἰσχυρὸ σύμβολο ἔπρεπε νὰ ἐκπέμπει ἕνα περιεκτικὸ μήνυμα, ἕνα μήνυμα ποὺ νὰ ἐξυπηρετεῖ τὰ συμφέροντα ὅλων τῶν πολιτῶν. Ἔτσι, ἡ Ἁγία Σοφία ἔγινε μουσεῖο. Γιὰ τὸν ὀρθόδοξο χριστιανικὸ κόσμο, αὐτὴ δὲν ἦταν ἡ καλύτερη λύση, ἀλλὰ ἦταν ἕνα ὅραμα γιὰ ἕνα μέλλον ποὺ περιελάμβανε τὸ ἀπίθανο ἱστορικὸ ταξίδι τῆς Ἀνατολίας, ὄχι μόνο μία φάση αὐτοῦ τοῦ ταξιδιοῦ. Βλέπουμε σὲ αὐτὴν τὴν ἐκ νέου μετατροπὴ πῶς ἀνέβηκε τὸ κῦμα. Καὶ βλέπουμε σὲ ἐκείνους ποὺ ἔδωσαν τέλος σὲ αὐτὴν τὴν κρίση, τὴν προσπάθεια νὰ ἀνακοπεῖ τὸ κῦμα.
Ἀποσπάσματα ἀπὸ τὴν ὁμιλία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Βορείου καὶ Νοτίου Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρου στὴν Διεθνῆ Διάσκεψη γιὰ τὴν Θρησκευτικὴ Ἐλευθερία, 15 Ἰουλίου 2021

Πηγή: Ἑλληνορθόδοξη Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀμερικῆς (Greek Orthodox Archdiocese of America)
goarch