Προσευχή της Τραπέζης

Πριν από το γεύμα

Πάτερ ημών, ο εν τοις ουρανοίς˙ αγιασθήτω το όνομά σου˙ ελθέτω η βασιλεία σου˙ γενηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον˙ και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών ˙ ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών˙ και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού˙ αμήν.

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι˙ και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων˙ αμήν.

Κύριε ελέησον ˙ Κύριε ελέησον ˙ Κύριε ελέησον .

Χριστέ ο Θέος ευλόγησον την βρώσιν και την πόσιν των δούλων σου, ότι άγιος ει , πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων˙ αμήν.

Μετά το γεύμα

Ευχαριστούμε σοι, Χριστέ ο Θεός ημών, ότι ενέπλησας ημάς των επιγείων σου αγαθών˙ μη στερήσης ημάς και της αιωνίου σου βασιλείας˙ αλλ’ ως εν μέσω των μαθητών σου παρεγένου, Σωτήρ, την ειρήνην διδούς αυτοίς, ελθέ και μεθ’ ημών, και σώσον ημάς.

Δι’ ευχών των αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.

Πριν από το δείπνον

Φάγονται πένητες και εμπλησθήσονται˙ και αινέσουσι Κύριον οι εκζητούντες αυτόν˙ ζήσονται αι καρδίαι αυτών εις αιώνα αιώνος.

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι˙ και νυν και αεί και εις τους αιώνας τον αιώνων˙ αμήν.

Κύριε ελέησον ˙ Κύριε ελέησον ˙ Κύριε ελέησον .

Χριστέ ο Θέος ευλόγησον την βρώσιν και την πόσιν των δούλων σου, ότι άγιος ει , πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων˙ αμήν.

Μετά το δείπνον

Εύφρανας ημάς, Κύριε, εν τοις ποιήμασί σου, και εν τοις έργοις των χειρών σου ηγαλλιασάμεθα. Εσημειώθη εφ’ ημάς το φως του προσώπου σου, Κύριε˙ έδωκας ευφροσύνης εις τα καρδίας ημών. Από καρπού σίτου, οίνου και ελαίου αυτών ενεπλήσθημεν. Εν ειρήνη επί το αυτό κοιμηθησόμεθα και υπνώσομεν, ότι συ, Κύριε, κατά μόνας επ’ ελπίδι κατώκισας ημάς.
Δι’ ευχών των αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς˙ αμήν.