ΜΑΘΗΜΑΤΑ DEBATE ΑΠΟ ΤΟΝ LIFE COACH ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟ

Παρακάτω μερικές συμβουλές από τον Αυτοκράτορα Μανουήλ Β’ Παλαιολόγο για έναν σωστό διάλογο. 
 
🔹Μὴ ἀνακόπτειν ἀρξάμενον. 
🔸Μην διακόπτετε αυτόν που έχει αρχίσει να μιλά
 
🔸Μὴ μέμφεσθαι περὶ λέξιν. 
🔹Μην κατηγορείτε κάποιον για το λεξιλόγιο του
 
🔹Μὴ λέγειν τὰ παρ’ ἄλλων λεχθέντα ἀλλὰ προστιθέναι ἢ ἀφαιρεῖν. 
🔸Μην επαναλαμβάνετε πράγματα που έχουν ήδη ειπωθεί από τους άλλους, αλλά προσθέστε ή αφαιρέστε από αυτές τις λέξεις.
 
🔸Μὴ λέγειν περὶ τῶν ἐπομένων πρὸ τοῦ τὴν καθόλου δόξαν στερχθῆναι.
 🔹Μην μιλάτε για συνέπειες πριν συμφωνηθεί η ουσία του πραγματικού θέματος.
 
🔹Μὴ διαλέγεσθαι πρὸς πρόσωπον ἀλλὰ ἁπλῶς λέγειν τὰ δοκοῦντα.
🔸Μην μπλέκετε σε συζητήσεις, αλλά δηλώστε ξεκάθαρα αυτό που σκέφτεστε.
 
🔸Μὴ πολυπλασίαξειν τὸ κυρωθέν.
🔹Μην επαναλαμβάνετε ό,τι έχει ήδη επιβεβαιωθεί.
 
🔹Μὴ λέγειν ἑτέραν βουλὴν πρὸ τοῦ τήν λαληθεῖσαν λαβεῖν τέλος.
🔸Μην προσφέρετε άλλη συμβουλή πριν τελειώσει η συμβουλή που προσφέρεται προηγουμένως.

(Εφαρμόζονται παντού: Από το Facebook, τα σχολεία, την Βουλή και τα τηλεοπτικά πάνελ.)