• Σημαία-Ελληνική
    Ελληνική Σημαία (Πολυεστερ)
    Ελληνική Σημαία (Πολυεστερ) Σημαία από ειδικό πολυεστερικό σημαιόπανο με διπλές ραφές.
  • Χαρμολύπη
    Χαρμολύπη
    Συλλογικό έργο - Κλασσικά διηγήματα μεγάλων συγγραφέων 9 σημαντικοί συγγραφείς μοιράζονται τη δική τους...
Ποια είναι η πιο μακρινή απόσταση σε ολόκληρη την κτίση και άλλα θεολογικά ερωτήματα

Ποια είναι η πιο μακρινή απόσταση σε ολόκληρη την κτίση και άλλα θεολογικά ερωτήματα

Ποια είναι η πιο μακρινή απόσταση σε ολόκληρη την κτίση και άλλα θεολογικά ερωτήματα

Ἐρώτησις : Ποιὸς ἄνθρωπος οὐκ ἐγεννήθη καὶ ἀπέθανεν;

Ἀπόκρισις : Ὁ Ἀδάμ.

Ἐρώτησις : Ποιοὶ ἄνθρωποι ἐγεννήθησαν καὶ οὐκ ἀπέθαναν;

Ἀπόκρισις : Οἱ Προφήτες Ἠλίας καὶ Ἐνώχ.

Ἐρώτησις : Ποιὸς ἄνθρωπος ἐγεννήθη καὶ οὐκ συναπέθανεν;

Ἀπόκρισις : Ἡ γυναίκα τοῦ Λώτ.

Ἐρώτησις : Ποιὸ γράμμα τῆς ἀλφαβήτου λεῖπει ἀπὸ τὸ σύμβολο τῆς Πίστεως;

Ἀπόκρισις : Τὸ «Ψ» διότι δὲν ὑπάρχει κανένα ψεύδος.

Ἐρώτησις: Ποιοὶ εἶναι οἱ 3 μεγαλύτεροι ἐχθροὶ τῶν Χριστιανῶν; Ἀπόκρισις : 1ον οἱ Ἐβραίοι, 2ον οἱ Παπικοὶ καὶ 3ον οἱ κακοὶ Χριστιανοί.

Ἐρώτησις : Ποιὰ εἶναι τὰ 3 κυριότερα ἔργα τῶν Χριστιανῶν;

Ἀπόκρισις : Ἡ προσευχὴ, ἡ νηστεία καὶ ἡ ἐλεημοσύνη.

Ἐρώτησις : Ποιὲς ἦταν οἱ τρεῖς μεγάλες καὶ ἱστορικὲς πτώσεις εἰς τὴν ἱστορίαν τῆς ἀνθρωπότητος;

Ἀπόκρισις : 1ον ἡ πτώσις τοῦ Ἀδάμ, 2ον ἡ πτώσις τοῦ Ἰούδα καὶ 3ον ἡ πτώσις τοῦ Πάπα.

Ἐρώτησις : Ποιὰ μία καὶ μόνη ἡμέρα αἰσθάνθηκε ὅλος ὁ κόσμος ἀγαλλίαση;

Ἀπόκρισις : Τὴν ἡμέρα τῆς Λαμπροφόρου Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου. Κλίμαξ. σελ. 270 & 425

Ἐρώτησις : Ποιὸς χώρος σὲ ὁλόκληρη τὴν κτίση εἶδε μία μόνο φορὰ τὸν ἥλιο;

Ἀπόκρισις : Ὁ Πυθμὴν τῆς Ἐρυθρᾶς θαλάσσης. Κλίμαξ. σελ. 270-425

Ἐρώτησις : Ποιὰ εἶναι ἡ πιὸ μακρυνὴ ἀπόσταση σὲ ὁλόκληρη τὴν κτίση, καὶ ποιὰ ἀκόμα μακρύτερη;

Ἀπόκρισις : Ἀπὸ τὴν κόλαση ἔως τὸν Παράδεισο καὶ ἀπὸ τὸν Διάβολον ἔως τὸν Θεὸν.

Ἐρώτησις : Ποιὰ μία μόνη ἀρετῆ ὑπάρχει ποὺ δὲν μποροὺν νὰ τὴν μιμηθοὺν οἱ δαίμονες;

Ἀπόκρισις : Ἡ ταπείνωσις. Κλίμαξ. 270

Ἁββᾷ Ἰωάννου Κολοβοῦ. Ποιὸς ἐπώλησε τὸν Ἰωσήφ; Καὶ ἀποκρίθηκε ἕνας ἀδελφός : Οἱ ἀδελφοί του. Τοῦ λέγει ὁ γέρων :

Ὄχι, ἀλλὰ ἡ ταπείνωσίς του τὸν ἐπώλησε. Διότι ἠμποροῦσε νὰ εἰπῆ, «εἶμαι ἀδελφός τους», καὶ νὰ ἐναντιωθῆ· ἀλλὰ σιωπώντας,

ἐπώλησε τὸν ἑαυτό του μὲ τὴν ταπείνωση· καὶ ἡ ταπείνωσις τὸν κατέστησε ἡγέτη στὴν Αἴγυπτο.

Ἀποφθ. Γερόντων ΕΠΕ 1,309