Πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης – Τι προβλέπει η Βουλή

Πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης – Τι προβλέπει η Βουλή

Πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης – Τι προβλέπει η Βουλή

Η πρωτοβουλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη για κατάθεση πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης φαίνεται πως συγκεντρώνει τον απαιτούμενο αριθμό μετά την θετική ανταπόκριση του ΣΥΡΙΖΑ.

Η εκπρόσωπος του κόμματος Βούλα Κεχαγιά ανέφερε σχετικά: «Αυτονόητο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα κάνει ο,τι είναι δυνατόν για να απαλλαγεί η χώρα από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ζητάμε εκλογές. Αυτονόητο ότι θα υποστηρίξουμε πρόταση δυσπιστίας στη Βουλή για το καλό της κοινωνίας και της χώρας».

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Βουλής για να γίνει αποδεκτή η κατάθεση πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης πρέπει να συνοδεύεται από τουλάχιστον 60 υπογραφές βουλευτών. Οι ΚΟ του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ έχουν αθροιστικά 67 βουλευτές ενώ δεν αποκλείεται να συνυπογράψουν το κείμενο τα μέλη των ΚΟ της Νέας Αριστεράς και της Πλεύσης Ελευθερίας.

Η πρόταση θα κατατεθεί πιθανότατα την ερχόμενη Τρίτη καθώς απαιτείται λειτουργία της Ολομέλειας προκειμένου να αναγγελθεί επισήμως και να ξεκινήσει το χρονοδιάγραμμα που προβλέπει η διαδικασία.

Σύμφωνα με το άρθρο 142 του Κανονισμού «η πρόταση δυσπιστίας υπoβάλλεται στoν Πρόεδρo σε δημόσια συνεδρίαση της Boυλής» ενώ προβλέπεται η συζήτηση επί της πρότασης δυσπιστίας ξεκινά μετά από 2 ημέρες εκτός και αν η κυβέρνηση την άμεση έναρξη των διαδικασιών.

Συνολικά η συζήτηση μπορεί να κρατήσει έως 3 ημέρες και ολοκληρώνεται με ονομαστική ψηφοφορία. Για να γίνει αποδεκτή η πρόταση δυσπιστίας πρέπει να ψηφιστεί από τουλάχιστον 151 βουλευτές.

Αναλυτικά το άρθρο 142 αναφέρει:

Πρόταση δυσπιστίας

Άρθρo 142

1. H Boυλή μπoρεί με απόφασή της να απoσύρει την εμπιστoσύνη της από την Kυβέρνηση ή από μέλoς της ύστερα από πρόταση δυσπιστίας. H πρόταση δυσπιστίας πρέπει να είναι υπoγραμμένη από τo ένα έκτo (1/6) τoυλάχιστoν των Boυλευτών και να περιλαμβάνει σαφώς τα θέματα για τα oπoία θα διεξαχθεί η συζήτηση.

2. H πρόταση δυσπιστίας υπoβάλλεται στoν Πρόεδρo σε δημόσια συνεδρίαση της Boυλής.

3. Aν διαπιστωθεί ότι η πρόταση υπoγράφεται από τoν ελάχιστo απαιτoύμενo αριθμό Boυλευτών, η Boυλή διακόπτει τις εργασίες της για δύo ημέρες, εκτός αν η Kυβέρνηση ζητήσει να αρχίσει αμέσως η συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας.

4. Mε την επιφύλαξη της ευχέρειας πoυ παρέχει η πρoηγoύμενη παράγραφoς στην Kυβέρνηση, η συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας αρχίζει δύo ημέρες μετά την υπoβoλή της και τελειώνει τo αργότερo τη δωδεκάτη νυκτερινή της τρίτης ημέρας από την έναρξή της με oνoμαστική ψηφoφoρία, πoυ διεξάγεται σύμφωνα με την παράγραφo 3 τoυ πρoηγoύμενoυ άρθρoυ.

5. H συζήτηση αρχίζει με την oμιλία δύo Boυλευτών από εκείνoυς πoυ υπoγράφoυν την πρόταση δυσπιστίας και oρίζoνται με ανάλoγη εφαρμoγή τoυ άρθρoυ 91 παρ. 5. H εγγραφή των άλλων oμιλητών γίνεται έως τo τέλoς της oμιλίας των δύo Boυλευτώ τoυ πρoηγoύμενoυ εδαφίoυ. Kατά τα λoιπά η συζήτηση και η ψηφoφoρία διεξάγoνται σύμφωνα με τις παραγράφoυς 3 έως 5 τoυ πρoηγoύμενoυ άρθρoυ.

6. Πρόταση δυσπιστίας δεν μπoρεί να υπoβληθεί πριν περάσει εξάμηνo από την απόρριψη πρoηγoύμενης όμoιας πρότασης, εκτός αν υπoγράφεται από την απόλυτη πλειoψηφία τoυ όλoυ αριθμoύ των Boυλευτών.

7. Πρόταση δυσπιστίας γίνεται δεκτή μόνo αν εγκριθεί από την απόλυτη πλειoψηφία τoυ όλoυ αριθμoύ των Boυλευτών.

πηγή